INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÖY ENSTİTÜLERİNDE DENETİM UYGULAMALARI
(SUPERVİSİON SYSTEMS İN THE VİLLAGE INSTİTUTES )

Author : Abdullah ELMAS  & Songül ALTINIŞIK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 18
Page : 401-425
1125    1277


Summary

İkinci Dünya Savaşının zor koşullarında nüfusun %80’i köylerde yaşayan Türk ulusu için köy enstitülerinin, Atatürk aydınlanmasının köyün ve köylünün topluca kalkınması açısından atılmış çok ileri bir adım olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, Köy Enstitülerinde denetim anlayışının ve denetim uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma, literatür taramasına dayanan nitel bir araştırma olup, çalışmada “doküman Analizi” tekniği kullanılmıştır. Çözümleme sonuçları; Köy enstitüleri gibi köy enstitülerinde denetim sisteminin de çağın çok üzerinde olduğu ve kendine özgü denetim elemanları yetiştirdiği, eğitim tarihimizde kendi denetim elemanını yetiştiren ve sürekli kendi denetim elamanlarının da denetimini yapan kurumlar olduğu, günümüz Türkiye’sinin denetim sistemleri bağlamında öneme ve dikkate alınması gereken uygulamalara sahip olduğu görülmektedir.Keywords
Köy Enstitüleri, denetim uygulamaları, denetim birimleri, denetim anlayışı

Abstract

It is believed that the Village Institutes were a highly progressive step taken in terms of Atatürk enlightenment and the collective development of the village and the villager during the hardships of the Second World War conditions when 80% of the Turkish people lived in villages. This study aims to expose the sense and application of supervision at the Village Institute. The study was a qualitative research based on literature review and "document analysis" technique have been utilized. Result of Analysis: It has been determined that, like the village institutes, the supervision system of the village institute’s are way ahead of its time and these institutes have trained unique supervision personnel, are institutions in our education history which train their own supervision personnel and constantly inspect their supervision personnel and possess applications which need to be taken into serious consideration with regards to modern Turkey’s supervision Systems.Keywords
Village Institutes, Supervision Applications Supervision units, Supervision Understanding.