INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYEDE YÜKSEKÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ SORUNLAR
(THE SIGNIFICANT ISSUES WHICH AFFECTS THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN TURKEY )

Author : Ergün DEMİREL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 311-320
607    406


Summary

2017 yılı sonu itibari ile Türkiye'de 184 yükseköğretim kurumu (112 devlet, 67 vakıf, üniversite ve 5 vakıf topluluğu üniversitesi) bulunmaktadır. Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 7,764, 607'dir. Nicel rakamlar Türkiye'de yükseköğretimin geleceğini umutlandırırken, maalesef birçok çalışma ve raporda kalite konusunda ciddi sorunlu alanlar bulunmaktadır. Bu sorunlar bilimsel özerklik, öğretim elemanlarının kalitesi, yeni kayıt olan öğrencilerin ve mezunların durumları, araştırma çalışmaları, akreditasyon, uluslararası tanınırlık, endüstri ile işbirliği gibi geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu sorunlara yönelik öneriler sunmak değil, kısa veya orta vadede çözümler üretebilmek için yüksek öncelikli ve önemli konuları tanımlayan bir araştırma yapmaktır. Bunu başarmak için önceki çalışmalar ve mevcut veriler üzerinde araştırma yapmak için bir uzmanlar grubu oluşturulmuştur. Bunun sonucunda, uzman grup tarafından oluşturulan hipotezlere dayalı olarak üniversite öğretim görevlileri için bir anket tasarlanmıştır. Bu anketin değerlendirilmesi sonucu hızlı çözümlere ihtiyaç duyan en önemli sorun alanlarını tanımlamak için kullanılmıştır.. Bir arama çalışması olan bu araştırma sonuçlarının, bu konuda öneriler ve çareler üretecek diğer araştırmacıların kullanabileceği faydalı veriler sağlayacağı değerlendirilmektedir.Keywords
Türkiye'de Yüksek Öğretim; Yüksek Öğretimde Kalite; Yüksek Öğretimdeki Sorunlar

Abstract

There are 184 higher education institutes (112 states owned, 67 foundation owned universities and 5 foundation community collages) in Turkey as of the end of 2017. The number of the students in the tertiary education is now 7,764, 607. Although the quantitative figures are encouraging the future of the higher education in Turkey, unfortunately many studies and reports show there are severe problem areas in the quality. These problems are laid in a large spectrum covering scientific autonomy, the quality of lecturers, new registered students, graduates, research studies, accreditation, international recognition, cooperation with industry etc. The aim of this study is not to produce proposals for these problems but a research to define high priority and important issues needs to be solved in short or medium term. To achieve that an expert group established to made a research on the previous studies and available data. As a result of this step a questionnaire for university lecturers has been designed based on the hypothesis created by expert group. The evaluation of this questionnaire is used to introduce most significant problem areas which need quick remedies. This is a prospecting study of results may be used by other researcher intents further studies to produce proposals to create remedies.Keywords
Higher Education in Turkey; Quality in Higher Education; Problems in Higher Education