INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FAKÜLTE YAŞAMININ NİTELİĞİ, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF FACULTY LIFE, ACADEMIC SELF-EFFICACY AND SATISFACTION WITH LIFE: A FIELD RESEARCH ON STUDENTS OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES )

Author : Bengü HIRLAK  ; Mustafa TAŞLIYAN; Enise FİDAN & Bilge GÜLER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 9
Page : 86-104
2402    1635


Summary

Bu araştırmada, fakülte yaşamının niteliği, akademik öz-yeterlik ve yaşam doyumu arasındaki muhtemel ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fakülte yaşamında öğrencilerin karşılaştığı akademik şartlar ve durumlar ile öğrencinin akademik öz-yeterlik ile yaşam doyumu düzeyi arasında bir ilişki olduğu varsayımı ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, bir Devlet Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 758 öğrenci üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, fakülte yaşam niteliklerinin tüm alt boyutları (fakülteden memnuniyet, öğretim elemanlarından memnuniyet, sınıf ortamı ve öğrenci ilişkilerinden memnuniyet) ile öğrencilerin akademik öz-yeterlik ve yaşam doyumu düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu, öğrencilerin akademik öz-yeterlikleri ile yaşam doyumu düzeyleri arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu

Abstract

In this research, it is aimed to determine the possible relationship between the quality of faculty life, academic self-efficacy and satisfaction with life. The research was carried out with the assumption that there is a relationship between the academic conditions and situations faced by the students in the faculty life and level of academic self-efficacy and satisfaction with life of the student. For this purpose, a research was conducted on 758 students studying in various departments of the faculty of economic and administrative sciences of a state university. Questionnaire was used as data collection method in the research. The data obtained from the questionnaires were analyzed by using the SPSS. As a result of the research, it was determined that a significant positive correlation relationship between all the dimensions of the quality of faculty life (satisfaction with faculty, satisfaction with faculty members, satisfaction with classroom environment and student relations) and the level of academic self-efficacy, satisfaction with life of students, a significant positive correlation relationship between the level of academic self-efficacy and satisfaction with life of students.Keywords
The Quality of Faculty Life, Academic Self-Efficacy, The Satisfaction with Life