INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DİJİTAL TAYLORİZMİN İNSAN, ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSING OF EFFECT OF DIGITAL TAYLORISM ON HUMAN, MANUFACTURE AND ECONOMY )

Author : Esra DEMİREL  ; Mustafa ALP; Murat TAŞDEMİR & Salih TORLAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 18
Page : 430-438
1705    1684


Summary

2011 yılında Hannover fuarında Almanya tarafından akıllı makineler ve üretim mekanizmalarının merkezindeki Endüstri 4.0 süreci ortaya atılmıştır. Bu süreçle birlikte “Bilimsel Yönetim” olarak da bilinen Taylorizm günümüze uyarlanarak “Dijital Taylorizm” modern yönetim tarzı meydana çıkmıştır. Dördüncü sanayi devrimine neden olduğu ileri sürülen nesnelerin interneti, siber-fiziksel sistemler, büyük veri-veri analitiği, öğrenen sistemler, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik gibi teknolojik gelişmelerin; sadece üretimde maliyetleri açısından değil, üretim görev alacak insan kaynağının niteliği açısından da büyük bir değişime neden olacağı, Endüstri 4.0’ın beklenen ve dikkat çeken sonuçlarından birisidir. Üretim zincirinin dijitalleşmesinin ve makina-insan-altyapı etkileşiminin sağlanması ile ‘Akıllı Üretim Sistemleri’nin geliştirilmesinin, sanayide bir paradigma değişime de sebep olacağı öngörülmektedir. Bu süreçte Taylorizm olarak da ifade edilen Bilimsel Yaklaşım’ın günümüze uyarlanmasını ifade eden “Dijital Taylorizm” ya da “Yeni Taylorizm” yönetim tarzı tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da dikkat çekilen alt başlıklarıyla ve insan, üretim ve ekonomi boyutlarıyla ele alınan Endüstri 4.0; hem Dijital Taylorizm gibi yeni yönetim anlayışlarının gelişmesini zorunlu kılacak, hem de çalışan ve tüketici yönüyle süreçten etkilenmesi kaçınılmaz olan insanoğlunun geleceğinin planlanmasının, sürece uygun olarak yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirecektir.Keywords
Dijital Taylorizm, Endüstri 4.0, Yeni Taylorizm.

Abstract

Industry 4.0 which is the hearth of intelligent machines and production mechanisms is put forward by Germany at the Hannover fair in 2011. Along with this process, Taylorism, also known as "Scientific Management", has been adapted to daylight and has become a modern management style of "Digital Taylorizm". It is foreseen that the development of 'Intelligent Manufacturing Systems' will lead to a paradigm shift in the industry by the digitalization of the production chain and the ensuring of machine-human-infrastructure interaction. In this process, the management style of "Digital Taylorism" or "New Taylorism", which expresses the daily adaptation of the Scientific Approach, also referred to as Taylorism, has begun to be discussed. In this study, Industry 4.0, which is addressed with sub-headings and human, production and economy dimensions, it will bring about the necessity of the development of new management concepts like Digital Taylorism as well as the planning of the future of the human being which is inevitable to be influenced from the process in terms of employee and consumer.Keywords
Digital Taylorism, Industry 4.0, New Taylorism.