INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ
(INVESTIGATIONS ON THE METHODS OF THE AESTHETIC CONCEPTS OF VISUAL ARTS TEACHER CANDIDATES )

Author : Nalan OKAN AKIN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 18
Page : 476-485
1926    856


Summary

Estetik kavramının temel konusu güzeldir. Ancak bunun yanı sıra karşıt ve yakın bir çok kavram da estetik içinde incelenir. Bu araştırmada estetik kavramının hangi kavramları çağrıştırdığı konusu üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı; Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının “estetik” kavramına ilişkin sahip oldukları algılarını, hangi metafor aracılığıyla, nasıl açıkladıklarını ortaya koymaktır. Araştırma Görsel Sanatlar Eğitimi alan öğrencilerin estetik konusunda algılarını ortaya koyacağı ve bu bağlamda alanın temel konularından olan estetik ile ilgili ders içeriklerinin geliştirilmesi açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın problemi ise; Görsel Sanatlar Öğretmen Adayları “estetik” kavramına ilişkin nasıl bir algıya sahiplerdir? Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek durum değerlendirmesi modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 3.ve 4. sınıfta eğitim gören 50 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın problemi için veri aracı olarak bir form hazırlanmıştır. Diğer metafor ile ilgili çalışmalarda da kullanıldığı gibi “Estetik……………..gibidir. Çünkü;……………………..” şeklinde iki cümleden oluşan yazılı bir form kullanılmıştır. Öğrencilerin de bu boşlukları doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Resim-İş Öğretmenliği Anabilim dalı 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin “estetik” kavramına ilişkin 50 öğrenciye ait 50 metafor olduğu görülmektedir. Bu metaforlarda öğrencelerin ileri sürdükleri gerekçelere dayalı olarak 8 kategori altında toplanmıştır. Sonuç olarak estetik kavramı görsel sanatlar öğretmen adayları tarafından estetik ile direk ya da dolaylı ilişkide ifadelerle karşılığını bulmaktadır. Estetik kavramının tek bir ifade biçimi olmadığını göstermesinin yanı sıra kavram zenginliğini de ortaya koymaktadır.Keywords
estetik, metafor, görsel sanatlar, sanat eğitimi, eğitim

Abstract

The basic concept of aesthetic concept is beautiful. However, many concepts opposite and close to each other are also examined in aesthetics. In this research, the concepts which aesthetic concept implies are emphasized. Purpose of the research; Visual Arts is to reveal how the Teacher Candidates explain the perceptions they have about the concept of "aesthetics" through which metaphors. Research Visual Arts Education is seen as important in terms of the development of the aesthetics-related course content which will reveal the perceptions of aesthetics about the students and the basic subjects of this field in this context. The problem of the research is; What kind of perception does the Visual Arts Teacher Candidates have about the concept of "aesthetics"? In the study, case study model was used as qualitative research methods. Participants of the study consisted of 50 students from Niğde Ömer Halisdemir University, Department of Painting and Work Education, 3rd and 4th class. A form has been prepared as a data tool for the problem of the research. As used in other metaphors, "It is like aesthetics. Because "........................ .." a written form consisting of two cumulatively used. Students are also asked to fill in these gaps. Content analysis was used in the analysis of the research data. It is observed that 50th metaphors belonging to 50 students related to the concept of "aesthetics" are seen in 3rd and 4th year students in Department of Arts and Teaching. In these metaphors, students were grouped under 8 categories based on the reasons they were promoted. As a result, the concept of aesthetic finds a direct or indirect relationship with aesthetics by visual arts teacher candidates. In addition to showing that the concept of aesthetics is not a single expression, it also reveals the richness of the concept.Keywords
aesthetics, metaphors, visual arts, art education, education