INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET DENGESİ
(TURKEY’S FOREIGN TRADE BALANCE DURING THE CUSTOMS UNION PROCESS )

Author : Süreyya BAKKAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 18
Page : 486-492
1015    721


Summary

Küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimlerinin hız kazandığı günümüz dünyasında, ülkelerin birbirleriyle yoğun ekonomik, siyasal ve sosyal ilişkilerin içerisine girmeleri, karşılıklı bağımlılığı daha önce hiç görülmeyen bir şekilde artırmaktadır. Bu gelişmeler sonucu, ulusal sınırların ayırıcılık niteliği azalmakta, ülkelerin özellikle ekonomik ve politik nedenlerle daha kapsamlı üst sistemler içinde bütünleşmeye yöneldikleri görülmektedir. Dünyada 1948 yılında imzalanan ticaret ve tarifeler antlaşmasıyla (GATT) başlamıştır. Bu anlaşma paralelinde gümrük vergileri giderek düşürülerek sıfırlanmıştır. Türkiye’nin Batı Avrupa ile sosyal, tarihsel, kültürel ve siyasal bağları, tarihin eski çağlarına kadar uzanmaktadır. Bu oluşumun en son halkası ekonomik bağlılıktır. Türkiye, Avrupa Birliği ile bütünleşmeyi kendisine hedef olarak belirlemiş ve bunun için 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üyelik için başvurmuştur. Bu yıldan itibaren Türkiye, Avrupa Birliği’ne katılmak için birçok ortak birliktelik içersinde yer almıştır. 1 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması imzalanmıştır. Avrupa Birliği, Türkiye ile gümrük birliği anlaşması gerçekleştirerek ekonomik entegrasyon açısından bir adım atmış oluyordu. Bu anlaşma Türkiye’den sınırlamalar olmaksızın ulaşılabilecek pazarın son derece büyümesine sebep olmuştur. Ayrıca aramalı ithalatında, azalan ya da kalkan tarifelerin ülke içinde üretimin maliyetini düşüreceği de söylenebilir. Bu çalışma içerisinde Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu Gümrük Birliği anlaşmasının; dış ticaret dengesine getirdiği sorunları ve bu sorunlara karşı Türkiye’nin üretti çözüm yolları üzerinde durulacaktır.Keywords
Avrupa Birliği, Türkiye, Gümrük Birliği ve Dış Ticaret Dengesi

Abstract

In today’s world where globalisation and regionalization trends are gaining momentum, the countries entering into intense economic, political and social relations with each other increases their mutual dependence in a way that has never been seen before. As a result of these developments, the quality of discrimination of national borders is decreasing, and it is seen that countries are becoming more integrated in the upper systems, especially for Economic and political reasons. Trade and tariffs agreement (GATT) was signed in 1948. In parallel with this Agreement, customs duties are gradually reduced and adjusted. Turkey’s social, historical, cultural and political ties with Western Europe dates back to the old times of history. The last link to this formation is economic commitment. Turkey has set itself a target for integration with the European Union and has applied for membership to the European Economic Community (EEC) in 1959. Since this year, Turkey has been in many common Union to join the European Union. On 1 January 1996, the Customs Union agreement was signed between the European Union and Turkey. The European Union is a political and Economic Union of 27 Member States of the European Union. This Agreement has led to an enormous growth in the market, which is accessible from Turkey without restrictions. It can also be said that decreasing or falling tariffs will reduce the cost of production within the country. In this study, Turkey’s customs union agreement signed with the European Union will focus on the problems brought to foreign trade balance and the solutions produced by Turkey against these problems.Keywords
European Union, Turkey, Customs Union and Foreign Trade Balance