INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

REKLAMIN TOPLUMSAL DEĞER EROZYONUNDAKİ YERİ
(THE ROLE OF THE ADVERTISING IN SOCIAL VALUE EROSION )

Author : Ali CAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 546-554
1044    753


Summary

Genel olarak, özellikle ticari reklamların izleyici kitleler üzerinde olumsuz etkiler yaptığı, toplumu bir arada tutan değerler ve bağları zayıflatılarak, toplumsal yapının çözülmesinde etkin bir rol oynadığı konusunda yoğun eleştiriler olduğu bilinmektedir. Reklamların yanıltıcı, kurgusal ve gerçek olmayan içerikleriyle aile ve toplumun kültürel değerlerini tahrip ettiği, ilişkileri bozduğu, tüketime alıştırarak yeni (küresel, emperyalist ve ideolojik) “değerler” üzerinden ve birey ve toplumu nesneleştirerek köleleştirdiği konusunda ciddi iddialar mevcuttur. Bu çalışmada, öncelikle reklam ve değer kavramının tanım, özellik, sınıflandırma ve işlevi açıklanarak toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki önemi ve yeri üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra çalışmada reklamın topluma mevcut yaşam biçimlerini sıradanlaştırarak kurgusal yeni yaşam biçimleri önerdiği ve toplumun geleneksel yapısını erozyona uğrattığı varsayımı -reklamın işlevi, yapısı ve insan eğilimlerine ilişkin yaklaşımlar temelinde- literatür taraması yapılarak, betimleyici ve yorumlayıcı bir yöntemle açığa çıkarılmıştır.Keywords
Reklam, değer, toplumsal çözülme

Abstract

In general, it is known that, in particular, commercial advertising has a negative impact on audiences, has weakened the values and ties that hold the society together, and there are seriously critics about its role in resolving of social structure. There are serious allegations that advertisements destroy  the cultural values of family and society with misleading, fictitious and untrue content, corrupting relations, accustoming consumption to new (global, imperialist and ideological) "values" and enslaving individuals and society by objectifying them. In this study, worked out firstly the concept of advertisement and the definition, characteristics, classification and function of value. Furthermore, are focused on the importance and role of values for social coexistence. Moreover, in this article through a literature review, descriptive and interpretive method has worked out the assumption that advertising trivializes existing lifestyles in society, suggesting a new and fictive way of life, and thereby destroying the traditional structure of society.Keywords
advertisement, value, resolving of social structur.