INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ KULLANIMI VE DIŞ TİCARET DENGESİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF FOREIGN TRADE BALANCE AND USE IN TURKEY OF CUSTOMS REGIME WITH ECONOMIC IMPACT )

Author : Ümit Engin TEKİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 555-565
1352    757


Summary

Dünyada başarıları kanıtlanmış dış ticaret politikalarının başında ihracat odaklı kalkınma stratejileri gelmektedir. Bu stratejilerin başarıya ulaşması için ülkeler yerli üreticilerini ihracata yönelik teşvik uygulamaları ile ihracat yapabilecek müteşebbisler konumuna getirmektedirler. Bu amaçla tedarikten pazarlamaya kadar geçen süreçte belli başlı teşvik yöntemleri ile ihracatçılar dünya pazarındaki rakiplerine karşı korunmaktadır. Dış ticarette en yaygın kullanılan teşvik yöntemleri ise ihracatçının üretim için ithal edeceği ham madde, yarı mamul veya ara malı üzerinde yük oluşturacak vergileri ortadan kaldıran ekonomik etkili gümrük rejimleridir. Türkiye, 1994 yılında imzalanan GATT Uruguay Nihai Senedi ve 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde ekonomik etkili gümrük rejimlerini revize etmiştir. Anlaşmalar çerçevesinde yapılan değişikliklerle birlikte ekonomik etkili gümrük rejimleri; Dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi olarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışma ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kavramsal çerçevesini irdeleyerek 2002-2017 yıllarına ait Türkiye’nin ihracat ve ithalat verileri yardımıyla dış ticaret dengesi incelenmektedir. Çalışma, genel bir değerlendirme ve öneriler ile son bulmaktadır.Keywords
İhracat Teşvik Yöntemleri, Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Türkiye, İhracat, İthalat

Abstract

Export-oriented development strategies are at the forefront of proven foreign trade policies in the world. In order for these strategies to succeed, countries are bringing domestic producers to the position of entrepreneurs who can export with incentive applications for export. For this purpose, exporters are protected against opponents in the world market with the main incentive methods in the period from supply to marketing. The most commonly used incentive schemes in foreign trade are the economically effective customs regimes that remove the exporters' tax on raw materials, semi-finished goods or intermediary goods to be used for production. Within the framework of Turkey's signing of the Final Act of the GATT Uruguay in 1994 and the Customs Union signed agreement in 1996, revised customs regimes with economic impact. Customs regimes with economic effects, with amendments made within the framework of agreements; Under processing regime, outward processing regime, customs warehouse regime, temporary import regime, and processing regime under customs control. The conceptual framework of this study was to examine the economically effective customs regimes has examined foreign trade balance with the help of export and import data to Turkey in 2002-2017. The study concludes with a general evaluation and recommendations.Keywords
Export İnventive Methods, Economic Effective Customs Regimes, Turkey, .Export, İmport