INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENT İMAJININ MARKALAŞMAYA ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF BRANDING THE CITY IMAGE: CASE OF KAHRAMANMARAŞ )

Author : Halim Emre ZEREN  & Şeyma GÜL  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 1
Page : 24-39
2801    1414


Summary

Küreselleşme, diğer pek çok alanda olduğu gibi kentleri de değişim ve dönüşüme zorlamaktadır. Kentler de bu değişim içinde varlıklarını sürdürmek istemekte, bu amaçla kendilerine ait farklılıkları ortaya çıkararak bunları pazarlama ihtiyacı duymaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle kentler ve ülkeler de birbirleriyle rekabet içindedir. Bu açıdan bakıldığında; bir ülkeye ya da kente ne kadar çok yabancı yatırımcı ve ziyaretçi gelirse, kentin sosyal ve ekonomik olarak o kadar kalkınacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, bireylerin tercihlerini etkileme noktasında büyük önem taşıyan imaj kavramının kentler üzerindeki etkisi araştırılmış ve kent imajının markalaşmayla olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda da, Kahramanmaraş kent imajının kentin markalaşmasına yapacağı etkinin belirlenmesine yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Bu araştırmaya Kahramanmaraş kenti dışında yaşayan bireyler katılmış ve katılanlardan 404 kişinin cevapları değerlendirmeye alınmıştır.Keywords
Kent, İmaj, Kent İmajı, Kent Markası, Kahramanmaraş.

Abstract

Globalization as in many other areas forces the cities changing and transformation. Cities want to continue their existence in this transformation for this reason they need to market this by unveiling their own differences the cities and countries are in competition with the effect of globalization from this point of view it is thought that the more visitors and investors a country or a city get the more social and economical development it has. In this study the concept of image which has a great importance in influencing individuals’ preferences at the impact on cities has been searched and the relationship between the image of city branding is aimed to reveal at the same time a research of Kahramanmaraş city’s image has been done to determine the effect of cities branding. Individuals living outside of city of Kahramanmaraş are participated in this search and the answers of 404 participants were taken into evaluation.Keywords
City, Image, City Image, City Brand, Kahramanmaraş.