INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK ALANINDA GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
(TTHE INVESTIGATION OF CHILD DEVELOPMENT SPECIALISTS' PRACTICES IN THE HEALTH FIELD )

Author : Ayten DOĞAN KESKİN  ; Hülya SALIK; Ayşenur AKBAŞ; Büşra BAYRAM & Neriman ARAL  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 198-206
3250    2531


Summary

Türkiye’de lisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümleri sağlık bilimleri fakültelerine, sağlık bilimleri yüksekokullarına ve sağlık yüksekokullarına bağlı bulunmaktadır. Çocuk gelişimi bölümü, dört yıllık lisans eğitimi sonunda mezunlarına “Çocuk Gelişimci” unvanını vermektedir. Türkiye’de çocuk gelişimciler sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve diğer sektörlerde görev yapmaktadır. Türkiye sağlık eğitimi ve insan gücü raporuna göre, 2003-2013 yılları arasında toplam 3032 çocuk gelişimci mezun olmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 0-18 yaş arasındaki her birey çocuk olarak kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise 2017 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 22.891.140 çocuk bulunmaktadır. Tüm bu veriler Türkiye’deki çocukların gelişimlerini değerlendirecek, destekleyecek ve takip edecek çocuk gelişimi alanındaki sağlık lisansiyeri ihtiyacını ortaya koymaktadır. Çocukların gelişimsel, biyolojik ve psikolojik birçok gereksinimi bulunmaktadır. Bu gereksinimlerden bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişim olmak üzere çocukların gelişim alanlarındaki gereksinimleri konusunda çocuk gelişimcilere görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle çalışmada, sağlık alanında görev yapan çocuk gelişimcilerin bağlı olduğu birimlerde yaptığı çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Sağlık alanında görev yapan çocuk gelişimcilerin uygulamalarının incelendiği bu çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Nitel araştırmada en yaygın olarak kullanılan veri toplama yöntemleri başında görüşme tekniği gelmektedir. Bu çalışmada da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan toplam 381 çocuk gelişimciden 16’sı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Samsun ve Manisa illerinde görev yapan çocuk gelişimcilerle görüşülmüştür. Katılımcılardan biri erkek 15’i kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması 27,1 ve dokuzu evli, yedisi bekardır. Katılımcılar Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunudur. Ayrıca katılımcılardan üçü yüksek lisans eğitimi almış ve doktora eğitimine devam etmekte, beşi yüksek lisans eğitimini tamamlamış, ikisi ise yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre, sağlık alanında çalışan çocuk gelişimcilerin 0-18 yaş arasındaki çocuklara ulaşabildiği; çalışmalarını sıklıkla poliklinik, yataklı servis ve oyun odasında sürdürdüğü; müdahale olarak en fazla gelişimsel değerlendirme, gelişimsel destek ve gelişim takip yaptıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
gelişim, çocuk gelişimi, çocuk gelişimci

Abstract

The bachelor’s degree of child development departments are affiliated to health sciences faculties, health sciences colleges and health colleges in Turkey. The child development department gives the title of "Child Development specialist" to its graduates at the end of four year bachelor’s degree education. The child development specialists are employed in health, education, social services and other fields in Turkey. According to the report on health education and human power in Turkey, it is stated that a total of 3032 child development graduates between 2003 and 2013. According to the United Nations Convention on the Rights of the Child, every individual between the ages of 0 and 18 is considered as a child. According to the statistics of the Turkish Statistical Institute, as of 2017 there are 22.891.140 children in Turkey. All these data reveal the need for a healthcare license in the field of child development that will evaluate, support and follow the development of children in Turkey. Children have developmental, biological and psychological needs. Child development Specialists have tasks and responsibilities for children’s cognitive, language, motor, social, emotional developments. For this reason, it is aimed to investigate the units, work areas and studies of the child development specialists in the health field are affiliated with in the study. In this study, in which child development specialists' studies in the health field were quantitatively examined, with 16 of 381 child development specialists’ working under the Ministry of Health have been interviewed. Participants that have been interviewed work in Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Aydın, Samsun and Manisa cities. One of the participants was male and the other participants were female (14 participants). The average age of the participants is 27,1 and nine of the participants are married, seven of the participants are single. Participants were graduated from Hacettepe University Child Development Department and Ankara University Child Development Department. In addition, three of the participants were graduated master’s degree and also continue their Ph.D. education, five of them graduated their master's degree and two of them continue their master’s degree. According to the results obtained from the interviews, child development specialists work in the health field can reach children aged 0-18. These employees continue their work in the clinics, in-patient services and playrooms. The child development specialists follow developmental evaluation, developmental support and developmental follow-up.Keywords
development, child development, child development specialists