INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER İLE RİSKE MARUZ DEĞER YAKLAŞIMI
(VALUE AT RISK APPROACH WITH PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC METHODOLOGIES )

Author : Hakan BİLİR  & Yasin GÜLERYÜZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 627-638
1181    878


Summary

Finansal piyasalarda yatırım kararı almada Basel 2 komitesi tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda da tavsiye edilen RMD, son yıllarda riskin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. RMD’nin anlaşılabilir olması, belirli bir zaman dilimi için ölçülebilir sonuç alınabilmesi ve alınan sonuçlara göre yatırım kararlarının şekillenmesi bakımından kullanım alanını artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı hisse senetleri ile oluşturulan yatırım portföyünün parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle RMD’lerin hesaplanmasıdır. Çalışmada A sınıfı hisse senetleri ile 6 yıllık veriler ile birlikte farklı sektörlerden oluşan toplamda 18 adet hisse senedi rastsal olarak oluşturulan portföye ilave edilerek parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerle birlikte RMD hesaplamaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda parametrik yöntemlerden EWMA’lı standart sapma ile hesaplanan RMD, diğer parametrik yöntem olan sabit standart sapma ve parametrik olmayan yöntemlerden tarihsel simülasyon ile hesaplanan RMD’lere göre hesaplama süresi içerisinde son dönemde ki volatilitenin yüksek olması sebebiyle anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Çalışmada, EWMA yöntemi ile hesaplanan RMD’lerin daha güncel veriler ile hesaplanması sebebiyle, diğer yöntemlere göre portföy seçiminde daha güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Finans, Risk, Getiri, Portföy, RMD

Abstract

The purpose of this study is investment portfolio which is created with stocks and calculation of VAR’s by parametric and nonparametric methods. In this study, VAR results of different methods ara compared. In that sense, firstly risk and VAR concepts are examined. After that, the general definition of the VAR was made in detail along with its varieties. Finally, stocks A class and 18 stocks in total composed of 6 years data and different sectors has been added hypothetically created portfolio in practice. Calculated by parametric and nonparametric methods and the results were reviewed with comparison. As a result of the study, the standard deviation of EWMA from parametric methods is significantly higher than the other parametric methods of fixed standard deviation and non-parametric methods of historical simulation. Because the VaR calculated by the EWMA method is calculated with more current data, the recommendation result for the consulting portfolio arisesKeywords
Finance, Risk, Profit, Portfolio, VAR