INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİNİN 1924 YILI SITMA İLE MÜCADELE RAPORU - SITMA VE BATAKLIK HARİTASI
(THE REPORT OF MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL SOLIDARITY ON FIGHT AGAINST MALARIA FOR 1924 - MALARIA AND SWAMP MAP )

Author : Erdem YAVUZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 639-653
1138    1292


Summary

Sıtma, salgın hastalıklar içinde en çok ölüme sebep olan hastalıktır. Anadolu topraklarında ilk kez 18. yüzyılda tespit edilen sıtma, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni uğraştıran en önemli sağlık sorunlarından biri olmuştur. Bu dönemde sıtmayla mücadele etmek ve yayılmasını önlemek için devlet tarafından birtakım tedbirler alınmıştır. I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesi ve savaş yıllarında sıtma, salgın olarak ve daha etkili bir şekilde görülmeye başlamıştır. Savaş döneminde, sıtmadan dolayı asker ve sivil halktan çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde çıkarılan bir takım kanunlar ve uygulamalar ile kısıtlı imkânlarla sıtma ile mücadele edilmeye çalışılmış ise de Milli Mücadele’nin başlamasıyla bu çabalar yetersiz kalmıştır. Milli Mücadele döneminde nüfusun yarısı sıtmaya yakalanmış ve yüzbinlerce kişi savaştan, işten ve tarladan geri kalmıştır. Cumhuriyet’in ilanından bir yıl sonra sıtma salgını felaket boyutuna ulaşmış, ölümler ciddi boyutlarda artmış, kısacası hayatın tüm alanları olumsuz olarak etkilenmiştir. Bu durumda devlet meseleye el atmış ve 1924 yılında, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından sıtma ile mücadele raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmada, sıtmayla mücadele etmek ve yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan rapor, tüm detayları ile ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca 1924 yılında hazırlanan Türkiye’nin sıtma ve bataklık haritasına yer verilerek, bataklık mahalleri, sıtmalı mıntıkalar, pirinç ve kenevir yetiştirilen mıntıkalar, sıtmanın şiddetli görüldüğü mahallerin tahmini hudutları ve münferit sıtmalı köylerin bölgelere göre tespiti yapılmıştır.Keywords
Salgın, Sıtma Mücadelesi, Sıtma ve Bataklık Haritası.

Abstract

Malaria causes the most deaths among other epidemic diseases. Malaria was first detected in Anatolian territory in 18th Century; and was one of the most important health problems dealt with by the Ottoman State in 19th Century. In this period, some precautions were taken to fight against malaria and to avoid its spread by the state. Just before the 1st World War and during the war years, malaria was seen as an epidemic and in an efficient way. During the war years, many people lost their lives both in the army and in the civil society. In this period, although some regulations and laws were enacted to fight against malaria with limited opportunities, these efforts became inadequate with the start of the National Struggle. Half of the population was infected with malaria during the National Struggle years, and hundred-thousands of people were left behind the war, work and fields. One year after the proclamation of the Republic, malaria epidemic became a disaster, death reached serious dimensions; briefly stated, it affected all aspects of life in a negative way. In this situation, the state started to deal with this problem; and in 1924, a report was prepared by the Ministry of Health and Social Solidarity to fight against malaria. In the present study, the report, which was prepared to fight against malaria and avoid its spread, was dealt with in all its details. The study also included the Malaria and Swamp Map of Turkey, which was prepared in 1924, and the swam neighborhoods, areas with malaria, areas where rice and cannabis were grown, the estimated borders of the neighborhoods where malaria was seen in a severe level, and the individual villages where malaria was detected were determined.Keywords
Epidemic, Fight against Malaria, Malaria and Swamp Map.