INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ALGISI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL JUSTICE )

Author : Mustafa ÖZDERE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 681-689
1404    1384


Summary

Bu çalışmanın amacı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim görevlilerinin örgütsel kültür ve örgütsel adalet algılarını belirlemek ve örgütsel kültür ve örgütsel adalet algıları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında, örneklem alma yapılmadan, mevcut 35 öğretim görevlisinin 21’inin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada veriler İpek (1999) tarafından geliştirilen “Örgütsel Kültür Ölçeği” Türkçe’ye uyarlaması Wasti (2001) tarafından yapılmış Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre katılımcıların kurumlarındaki güç (x ¯ =3,60), rol ( x ¯ =3,41), başarı (x ¯ =3,46) ve destek (x ¯ =3,66) kültürünü yüksek düzeyde olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ölçülen etkileşimsel adalete ilişkin amirlerle ilişkiler (x ¯ =1.69) ve çalışanlarla ilişkiler (x ¯ =1,75) alt boyutlarını vasat düzeyde olarak algıladıkları bulunmuştur. Yapılan korelasyon testi sonucunda katılımcıların başarı kültürü algıları ile etkileşimsel adaletin amirlerle ilişkiler (r= -618; p<.05) boyutu ve çalışanlarla ilişkiler (r=-.547; p< .05) boyutu algıları arasında orta düzeyde olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların destek kültürü algıları ile etkileşimsel adaletin amirlerle ilişkiler (r= -559; p<.05) boyutu ve çalışanlarla ilişkiler (r=-.516; p<.05) boyutu arasında orta düzeyde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bulgulara bağlı olarak başarı ve destek kültürü ile etkileşimsel adalet arasında karşılıklı bir ilişki vardır ve etkileşimsel adaletin geliştirilmesi, başarı ve destek kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülebilir.Keywords
Örgüt kültürü, örgütsel adalet, etkileşimsel adalet

Abstract

The aim of this study is to determine the perceptions of organizational culture and organizational justice of the instructors working at the Foreign Language College of Niğde Ömer Halisdemir University and whether there is a relationship between the perceptions of organizational culture and organizational justice. The study was conducted in the academic year of 2017-2018, with the participation of 21 of the 35 instructors working at the aforementioned institute. This is a correlational research and the data for this study was collected by means of "Organizational Culture Scale" developed by İpek (1999) and “Organizational Justice Scale” adapted by Wasti (2001). According to the findings of the study, the participants perceive the power culture (x ¯ = 3,60), role culture (x ¯ = 3,41), achievement culture (x ¯ = 3,46) and support culture (x ¯ = 3,66) as high. It was also found that they perceive interactional justice; relations with supervisors (x ¯ = 1.69) and relations with employees (x ¯ = 1.75) as mediocre. As a result of the correlation test, it was found that there is a moderate negative and statistically significant relationship between participants' perceptions of success culture and interactional justice – relations with supervisors (r = -618, p <.05) and relations with employees (r = -. 547; p < .05). In addition, there is a moderately negative and statistically significant relationship between support culture perceptions and interactional justice- relations with supervisors (r = -559; p <.05) and relations with employees (r = -. 516; p<.05). Depending on the findings, it can be said that there is a reciprocal relationship between the culture of success and support and interactional justice, and for the development of interactive justice, the development of success and support culture is necessary.Keywords
Organizational culture, organizational justice, interactional justice