INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR TARİH DÜŞÜNÜRÜ OLARAK ARNOLD J. TOYNBEE
(AS A HISTORY THINKER ARNOLD J. TOYNBEE )

Author : Ayşegül GÜLER    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 20
Page : 712-717
1473    1388


Summary

Tarih düşünürü olan Toynbee, tarihin değeri ve onun neden inceleme konusu olduğuna dair fikirlerini aktarırken, tarihle ilgilenen kişilere tarih algısı ve yazımı konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Bir tarihçinin insanları canlı olarak yakaladığı tek zamanın kendi zamanı olduğunu ifade eden Toynbee, çağdaş tarihi, tarihçinin bizzat yaşadığı zaman olarak adlandırmıştır. Tarihin aslında değişmediğini, değişen şeyin farklı tarih anlatımı olduğunu ifade etmiştir. Bunun sebebini ise nesillerin kendince yorum yapmasına ve hislerle yargıya varılmasına bağlamaktadır. Toynbee, mümkün olduğunca tarafsız bir yazar olabilmek için zor olsa da olaylara hislerinden uzak durarak bakılması gerektiğine inanmaktadır. Özellikle medeniyetlere özel bir ilgi duymuştur. Tarih Bilinci isimli eseri ile dünyayı medeniyetlere göre kategorize ederken medeniyetlerin benzerlikleri, farklılıkları, var oluş ve çöküşleri konuları üzerinde durmuştur. Ayrıca inanç konusunda, ilahi dinlerden bahsetmiş ve onları da medeniyet kategorisine dâhil etmiştir. Bu çalışmada Toynbee’nin tarih anlayışı yorumlarına değinilecek olup, özellikle üzerinde durduğu medeniyet konusu ayrıntılı şekilde incelenecektir.Keywords
Tarih, Tarih İncelemesi, Medeniyet, İnanç.

Abstract

Toynbee, a thinker of history, has given some advice on history perception and writing to those who are interested in history, while conveying the valve of history and why it is a matter of review. Toynbee, who states that the only time a historian has captured people alive is his time, calls the contemporary history as the time that historian himself lived. He expresses that the interpretation of generations themselves and to arriving at judgments by feelings. Toynbee believes that in order to be a neutral writer, even if it is too difficult, events must be avoided from senses. Toynbee has a special interest especially for civilizations. While he was categorizing the World according to civilizations in his work A Study of History, he emphasized on the similarities, differences, existence and evanesce of civilizations. He also talked about religions, divine religions and included them in the civilization category. In this study, Toynbee’s interpretation of history will be referred, especially the matter of civilization that he has been working on will be examined in detail.Keywords
History, History Review, Civilization, Belief.