INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL USTALIK ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR MU?
(DOES INFORMATION MANAGEMENT HAVE EFFECT ON ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY? )

Author : Hasan TUTAR  ; Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Z.Feyza SAYIN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 152-164
2753    1963


Summary

Amaç: Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel boyuttaki bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları ise; ? Katılımcıların örgütsel bilgi yönetimi algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini, ? Katılımcıların örgütsel ustalık ve alt bileşenlerinin düzeylerini, ? Örgütsel bilgi yönetimi algılarının örgütsel ustalık algısı ile ve söz konusu iki kavramın alt boyutları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırmada örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutlarının, örgütsel ustalık ve boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan etkileşimsel model şeklinde desenlenmiştir. Bu sebeple, örgütsel bilgi yönetimi ve alt boyutları olan bilgi edinme, bilgi üretimi, bilgi paylaşımı, bilgi depolama-dokümantasyon ve bilginin kullanımı değişkenleri ile örgütsel ustalık ve alt boyutları olan araştırmacı ustalık ve yararlanmacı ustalık değişkenleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu TR63 bölgesinde (Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş) faaliyet gösteren imalat sektöründe görev yapan toplam 782 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Lubatkin ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen 12 maddelik “Örgütsel Ustalık Ölçeği” ile Churchill (1979) tarafından oluşturulan, Lee, Lee ve Kang (2005) tarafından geliştirilen 17 maddelik “bilgi yönetimi” ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel ustalık arasında orta düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimi çalışmalarında ortaya çıkacak olumlu çalışmaların, örgütsel ustalık üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma: Örgütsel bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin incelendiği bu çalışmada, örgütsel bilgi yönetimindeki çabaların artık seyrine göre, örgütsel ustalığın da aynı yönde artış göstermesi beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden örgütlerde bilgi yönetim faaliyetlerin örgütsel ustalık çalışmalarına da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.Keywords
Bilgi Yönetimi, Örgütsel Ustalık, İmalat İşletmeleri

Abstract

Objective: The general aim of this study is; to determine whether the organizational ambidexterity of information management in the organizational dimension is influential. The sub-objectives of the study are; ? Participants' levels of organizational knowledge management perceptions and sub-components, ? Levels of organizational ambidexterity and sub-components of participants, ? To determine whether there is a relationship between organizational knowledge management perceptions of organizational knowledge and the sub-dimensions of the two concepts in question. Method: This study was designed as an interactional model in order to determine whether organizational knowledge management perceptions and subscales have an influence on organizational ambidexterity and dimensions. For this reason, the relationships between organizational knowledge management and sub-dimensions of information acquisition, knowledge production, information sharing, information storage-documentation and information use variables and organizational ambidexterity and sub-dimensions of researcher ambidexterity and beneficial ambidexterity are discussed separately. Findings: According to the findings, it is seen that there is a significant positive correlation between level statistics and organizational mastery at moderate level. Along with this result, it has been achieved that the positive works that will arise in the knowledge management studies are effective on the organizational ambidexterity. Discussion: In this study, in which the effect of organizational knowledge management on organizational ambidexterity is examined, it is anticipated that the efforts in organizational knowledge management are now expected to increase in the same way as organizational ambidexterity. Therefore, it can be said that information management activities in organizations can provide positive contributions to organizational ambidexterity studies.Keywords
Knowledge Management, Organizational Ambidexterity, Manufacturing Operations