INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FEN BİLGİSİ VE ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
(SCIENTIFIC PROCESS SKILL LEVELS OF SCIENCE AND SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES )

Author : Nagihan TANIK ÖNAL  & Sibel SARAÇOĞLU & Uğur BÜYÜK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 20
Page : 718-728
1280    706


Summary

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi ve ortaokul matematik öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri düzeylerini ve bu becerileri çeşitli değişkenler açısından incelemek ayrıca bu iki grubu bilimsel süreç beceri düzeyleri açısından karşılaştırmaktır. Nicel araştırma paradigması tarama yöntemine göre desenlenen araştırmanın örneklemi, uygunluk örneklemesi ile belirlenmiştir. Buna göre araştırmaya İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir eğitim fakültesinde fen bilgisi ve ortaokul matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 265 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formu ile birlikte çoktan seçmeli 24 soruluk bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSB) kullanılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 20.0 paket programı ile uygun istatistiksel analizler kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların BSB’de %70,9 oranında başarılı oldukları ve en yüksek başarıyı verileri yorumlama becerilerinde (%87,8) elde ettikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca katılımcıların BSB düzeyleri yalnızca üniversitede okurken ikamet edilen yer değişkenine göre anlamlı fark göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri açısından ortalamanın üstünde oldukları ve bu beceri açısından iki bölüm arasında anlamlı fark olmadığı ifade edilebilir.Keywords
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

Abstract

The purposes of this study are to evaluate the impact of the variables of scientific skill levels of science and secondary mathematics teachers candidates, and to compare this group in terms of scientific process skill levels. The sample of the research which is designed according to the quantitative research paradigm survey method was determined by the convenince sample. As a result, 265 teacher candidates who attended science education and secondary school mathematics teaching in a faculty of education located in Central Anatolia Region participated in the research. An information sheet which is developed by researchers, and a Scientific Process Skills Test made up of 24 multiple choice questions have been used in order to collect data. Data collected were analyzed using the SPSS 20.0 software package. As a result of the study, it was found that participants were 70.9% successful in scientific process skills and achieved the highest success rate in interpreting skills (87.8%). In addition, participants' scientific process skill levels differ significantly only from the place of residence in college. According to the results of the research, it can be said that the teacher candidates are above the average in terms of scientific process skills and there is no meaningful difference between the two sections in terms of this skill.Keywords
Scientific process skill