INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
(ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: PANEL DATA ANALYSIS ON DEVELOPING COUNTRIES )

Author : Hüseyin USLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 20
Page : 729-744
1533    1149


Summary

Bu çalışmada; aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, gelişmekte olan 21 ülkede ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişiler, 1990-2014 dönemi verileri kullanılarak, eşanlı denklem sistemiyle, panel veri analizi ile incelenmiştir. Serilerin durağanlığı IPS yöntemiyle sınanmış ve serilerin birinci farkta durağan seriler oldukları tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri; Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile sınanmış ve bu ülkelerde, ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı, Pedroni (2004) panel eşbütünleşme testi ile sınanmış ve bu seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem analizleri Panel DOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve enerji tüketimi %1 arttığında, ekonomik büyümenin %1.13 arttığı, ekonomik büyüme %1’lik arttığında ise bu ülkelerde kişi başına düşen enerji tüketiminin %0.45 oranında arttığı tespit edilmiştir. Kısa dönem analizlerinde; modellerin hata düzeltme terimlerinin katsayılarının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, yani modellerin hata düzeltme mekanizmalarının çalıştığı ve yapılan uzun dönem analizlerinin güvenilir olduğu belirlenmiştir.Keywords
Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi.

Abstract

In this study, the relationships between economic growth and energy consumption for 21 developing countries, one of which is Turkey, are investigated by panel data analysis with simultaneous equation system for 1990-2014 periods. The stationarity of the series is tested by IPS method and the series are found to be stationary in the first difference. Causality relationships between variables are tested by Dumitrescu and Hurlin (2012) panel causality test and found that there is a two-way causality relationship between economic growth and energy consumption in these countries. The existence of cointegration between variables is tested by Pedroni (2004) panel cointegration test and it is determined that there is a cointegration relationship between these series. Long and short-term analyzes of the series are conducted by Panel DOLS method and it is found that 1% increase in energy consumption rises economic growth by 1.13% and 1% increase in economic growth rises per capita energy consumption by 0.45%. It is also determined in the short term analyzes that the coefficients of the error correction terms of the models are negative and statistically significant, implying that the error correction mechanism of the models are operating and that the long term analyzes are reliable.Keywords
Energy Consumption, Economic Growth, Panel Data Analysis.