INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MUHASEBEDE İHTİYATLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
(THE FACTORS OF AFFECTING ACCOUNTING CONSERVATISM: THE CASE OF BORSA ISTANBUL )

Author : Emin ZEYTİNOĞLU  & Zeynep Gülben POLAT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 20
Page : 753-762
1203    984


Summary

Bu çalışmanın amacı, muhasebede ihtiyatlılık kavramının ve kurumsal yönetim anlayışının önemini ortaya koymaktır. Son yıllarda yaşanan küresel skandallar muhasebe uygulamalarına karşı bir güvensizliği beraberinde getirmiştir. Muhasebe uygulamalarını etkileyen unsurlarından biri olan ihtiyatlılık kavramı kurumsal yönetim anlayışıyla beraber finansal tablolarda sunulan bilgilerin güvenilirliğini etkilemektedir. Çalışmada, Eviews programı kullanılarak KAP BİST 100 endeksine tabi şirketlerde ihtiyatlılığı etkileyen faktörlerin neler olduğu araştırılmaktadır. Bu kapsamda panel veri analiz yöntemi yardımıyla 2006-2013 yılları arasında şirketlerin ihtiyatlılık uygulamalarıyla ilgili değişkenler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.Keywords
Muhasebede İhtiyatlılık, Kurumsal Yönetim, Tahakkuklar

Abstract

The purpose of this study is to demonstrate the importance of the concept of conservatism in accounting and corporate governance. Global scandals in recent years have brought distrust against accounting practices. The concept of conservatism, one of the factors that affect the practice of accounting, has impact on the reliability of the information presented in the financial statements together with corporate governance. In this study, the factors affecting the conservatism were studied using Eviews program in BIST 100 index companies. In this context, using panel data analysis method, the relationship between variables related to conservatism practices of companies was evaluated between the years of 2006-2013. At the end of the chapter, a general assessment was made about the obtained results and the relationship between them.Keywords
Accounting Conservatism, Corporate Governance, Accruals