INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HZ. ÂDEM ve SOYUNUN YARATILIŞI
(THE CREATION OF ADAM AND HIS DESCENDANTS )

Author : Zeki KESKİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 21
Page : 771-780
1513    1314


Summary

Yüce Allah c.c. kâinatı yarattıktan sonra gökyüzünde melekleri yeryüzünde ise cinleri var etti. Cinler yeryüzünde imar ve bayırdır işleriyle uğraşmaları gerekirken, bozgunculuk çıkartıp kan dökerek asli görevlerini yapmadıkları için yok edildi. Yeryüzü asıl sahipleri olan Âdem (a.s.) ve çocuklarına tevdi edilecekti. Yüce Allah c.c. binlerce hikmeti olmakla beraber ilk insanı Âdem a.s. yarattı. Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratılışıyla ilgili ayetlere baktığımızda; “O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı”(Rahman/14). “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık” (Hicr/26). İnsanı toprak maddesinden yaratan yüce bir yaratıcı olduğunu müşahede etmekteyiz. “Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu şekilsiz etten kemikler yaratıyor daha sonra da kemiklere et giydiriyoruz; nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir” (Müminun/12-13-14). Kusursuz bir şekilde yaratılan insanın, estetik ve sanatsal olarakta mükemmel yaratılmasıyla beraber zaafları ve çeşitli karekterlerle donatılmıştır. Hz. Âdem (a.s.) isminden de anlaşılacağı üzere, esmer toprak anlamına gelen; “Âdem” olarak belirtilmesi yeryüzündeki topraklardan yaratıldığını anlamaktayız. Hz. Âdem (a.s.) yeryüzünde yaratılan ilk halifedir. Hem de ilk peygamber idi. Şerefli bir varlık olarak yaratılan insanlığın ilk atası Hz. Âdem (a.s.) bir maymunumsu varlık olmayıp akıllı zeki, Allah (c.c.) tarafından eşyanın bütün isimleri kendisine öğretilmiş olan donanımlı bir peygamberdi. “Seni topraktan, sonra bir damla suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde düzenleyen Allah’ı inkâr mı ediyorsun?”(Kehf/37). Önceki ayetlerle beraber bu ayetten de anlaşıldığı üzere ilk İnsanın kurtumuş bir çamurdan yaratıldığını, onun yaratılmasında ne bir tesadüfîlik nede kendiliğinden olma gibi bir durum söz konusu değildir. İnsanın yaratılmasında en basit olarak bildiğimiz organlarından en karmaşık organlarına kadar hepsinde eşsiz yaratıcının imzası vardır.Keywords
Âdem, Yaratılış, Nutfe, İlim, Estetik, Sanat.

Abstract

Almighty Allah c.c. after he created the universe, he created the angels in the sky and the demons in the earth. The Jinn were destroyed because they did not perform their primary duties by removing corruption and shedding blood, while the Jinn were supposed to do their work on the earth for Reconstruction and slaughter. Adam (a. s.), the original owners of the earth and to be handed over to their children. Almighty Allah c.c. although he has thousands of wisdom, the first human being is Adam a.s. he created it. When we look at the verses about the creation of man in the Qur'an;“People are created out of fired earthenware pots, such as dried mud”(The beneficient/14). “And certainly we created man of potter's clay of the mud people” (Al-hijr/26). We are witnessing that he is a supreme Creator who created man from Earth matter. “We have created man from clay. And then we make him a nut in a safe place. Then we turn the nutshell into something else, make flesh out of shape, create bones of this formless flesh, and then clothe bones of meat; finally, we build it into a completely different creature. Glory be to Allah, the best of creators.” (The believers: 12-13-14) With the perfect creation of a perfectly created man in aesthetic and artistic terms, it is equipped with its weaknesses and various bodywork. Hz. Adam (a.s.) as the name implies, dark earth means; We understand that the designation “Adam” was made from the earth. Hz. Adam (a.s.) it is the first caliphs created on earth. He was the first prophet. The firstborn of mankind, created as an Honorable being, was the Prophet Jesus Adam (a.s.) not being a monkey is intelligent, intelligent, Allah c.c. he was a well-equipped prophet, whose names were taught to him by all things. “Do you disbelieve in Allah Who created you from dust (perfectly), then from a drop of water, then made you a man?”(Al-kahf/37). It is understood from this verse that the first man was created from a mud that was saved. There is no such thing as chance or self-existence in His creation. In the creation of man, from the organs we know as the simplest to the most complex organs, all have the signature of a unique Creator.Keywords
Adam, Creation, Cell, Science, Esthetics, Art.