INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İHRACAT ÇEŞİTLENDİRMESİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT DIVERSIFICATION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY )

Author : Gökhan AKAR  & Ahmet AY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 21
Page : 809-820
1360    805


Summary

Ekonomik büyümenin kaynaklarının ne olduğu ve uzun süreli ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağı iktisat biliminin temel sorunudur. Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki rolü bu kapsamda önem arz eden bir konudur. Bu yüzden ihracata dayalı ekonomik büyüme ülkelerin temel hedefleri arasına girmiş bulunmaktadır. İhracata dayalı ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için istikrarlı ihracat yapısı gerekli görülmektedir. İhracatta istikrarlı yapının sağlanması ve sürdürülmesinin, ürün ve pazar çeşitlendirmesine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Çünkü ihracatta sınırlı mal veya pazar bağımlılığı olan ülkeler, fiyat değişimleri ve dış şoklara karşı savunmasız kalmaktadır. Bu tür risklerin önüne geçebilmek ve daha sağlam bir ihracat yapısına sahip olmak için ürün ve pazar çeşitlendirmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin ihracatında çeşitlendirme seviyesi ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmektir. Elde edinilen sonuçlara göre Türkiye’de ihracat çeşitlendirme seviyesi (yoğunlaşma katsayısının azalması) arttıkça ihracat ve büyümenin olumlu etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
İhracatta Çeşitlenme, İhracatta Yoğunlaşma, Ekonomik Büyüme

Abstract

The sources of economic growth and how to ensure long term economic growth is the main problem of the economics. The role of foreign trade on economic growth is a subject that is examined in this context. Therefore, economic growth based on exports has become one of the main targets of the countries. Providing export-based economic growth depends on stable export structure. The maintenance and sustainability of export stability depend on product and market diversification. Because countries which limited exports or market dependence on exports are undefended to price changes and external shocks. Goods and market diversification is crucial in order to avoid such risks and to have a stronger export structure. The aim of this study is investigation the relationship between level of product diversification in Turkey's exports and economic growth. As a result, it has been found that the level of export diversification (reduction of the concentration coefficient) in Turkey has a positive effect on exports and economic growth.Keywords
Export Diversification, Export Concentration, Economic Growth