INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANTONIO GRAMSCI, MICHEL FOUCAULT ve PIERRE BOURDIEU DÜŞÜNCESİNDE ENTELEKTÜEL KAVRAMINA İLİŞKİN KURAMSAL BİR TARTIŞMA
(A THEORETICAL DISCUSSION ABOUT THE CONCEPT OF INTELLECTUAL BY IDEAS OF ANTONIO GRAMSCI, MICHEL FOUCAULT AND PIERRE BOURDIEU )

Author : Ayşem SEZER ŞANLI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 21
Page : 797-808
1299    896


Summary

Entelektüel, farklı toplumsal yapılarda farklı anlamlar kazanan, ancak her toplumsal düzende kendine yer edinen önemli bir tarihsel ve sosyolojik figürdür. Entelektüel, kitlelere yol gösteren ya da kitlelerle birlikte eylemde bulunan bir sosyal aktör olarak tarihin akışına ve gündelik hayatın örgütlenmesine şekil vermektedir. Bunu yaparken de, ya iktidarla birlikte hareket etmekte ya da iktidara muhalif şekilde konumlanmaktadır. Kuramsal olarak, entelektüel kavramı farklı teorisyenler tarafından ele alınmıştır. İtalyan kuramcı Antonio Gramsci, entelektüeli “organik entelektüel” isimlendirmesi ile tartışmış ve bir topluluğa nasıl entegre olduğunu araştırmıştır. Fransız düşünür Michel Foucault ise, “spesifik entelektüel” adlandırmasını kullanarak entelektüelin toplumdaki yerini spesifik mücadele odaklarındaki eylemleri üzerinden değerlendirmiştir. Son olarak, Fransız sosyolog Pierre Bourdie entelektüel kavramını toplumda işgal ettiği yer ve muhalif konumu üzerinden ele almıştır. Bu çalışmada, ilk olarak entelektüel kavramına ilişkin genel tanımlar ele alınacak, daha sonra bu üç kuramcının entelektüel yaklaşımları tartışılacaktır.Keywords
Organik Entelektüel, Spesifik Entelektüel, Muhalif Entelektüel

Abstract

An intellectual is an important historical and social figure that obtains different meanings in different social structures but takes place in every social order. Intellectuals shape the flow of history and the organization of everyday life as a social actor guiding masses or actively involved in masses. In so doing, it moves either with power or is positioned in opposition to power. In theory, the concept of intellectual has been handled by different theorists. Italian theorist Antonio Gramsci debated the intellectual the concept of "organic intellectual" and researched how it integrated into a community. The French philosopher Michel Foucault used the term "specific intellectual" to refer to the intellectual's place in society through its actions in specific focuses of struggle. Finally, the French sociologist Pierre Bourdieu has addressed the intellectual concept of the occupied society and its oppositional position. In this study, firstly the general definitions of intellectual concept will be assessed, then the intellectual approaches of these three theoreticians will be discussed.Keywords
Organic Intellectual, Specific Intellectual, Opponent Intellectual