INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GİRİŞİMCİ VE İŞLETME OLABİLMEK İÇİN OLUŞTURULMASI GEREKEN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİ
(ENTREPRENEURSHIP CLIMATE WHICH SHOULD NOT BE CREATED IN AN INTERNATIONAL SCALE TO BE ENTITY AND ENTERPRISE )

Author : Fatih Mehmet CEYHAN  & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 165-172
2160    1903


Summary

Girişimcilik kavramı birçok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ağırlıklı olarak ele alınarak bu kavram açıklanmaya çalışılmıştır. Birçok yazar girişimciliği, küçük işletme kurulması ve bunların yönetilmesi ile özdeşleştirmiştir. Girişimcilik, üretim faktörlerini bir araya getirerek değer yaratma ve toplumsal kalkınmaya yardımcı olma şeklinde özetlenebilir. Başarılı girişimciler her yaştan, her gelir seviyesinden, her ırktan ve her cinsiyetten olabilir. Bununla birlikte girişimcilerin, eğitim ve deneyim durumları farklılık gösterebilir. Ancak bazı araştırmalar, başarılı bir girişimci olmak için yaratıcılık, kendini adama, kararlılık, esneklik, liderlik, tutku ve kendine güven gibi bazı temel kişisel özelliklerin mevcut olması gerektiğini söylemektedir. Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni vardır. Bunlar; yenilikçi ve yaratıcı olma, risk alma, öncü olma ve rekabetçi düşünmedir. Tüm bu bileşenler değer yaratımı açısından son derece önemlidir. Girişimcilik ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme amacını taşır. Bu anlamda girişimcilik, kaynakların kontrol edilip edilememesinden bağımsız olarak, fırsatların yaratılması ve takip edilmesine dönük bir süreçtir. Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevlerine her gün yeni bir unsur eklenmektedir. Bu nedenle özellikle modern girişimcinin işlevleri farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu işlevler, üretimi organize etme ve sağlama, ürün çeşitliliği sağlama, istihdam yaratma, yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma, sermaye birikimi sağlama olarak ifade edilebilir.Keywords
Girişimci, Girişimcilik İklimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası Girişim

Abstract

The concept of entrepreneurship has been examined by different authors from different perspectives. In the studies conducted, it was attempted to explain this concept mainly by taking risk, capital procurement, arbitrage and coordination of production factors. Many writers have identified entrepreneurship with the establishment and management of small businesses. Entrepreneurship can be summarized as bringing together production factors and helping to create value and social development. Successful entrepreneurs can be from any age, from every level of income, from every race and from any gender. However, entrepreneurs' education and experience may vary. However, some research suggests that some basic personal qualities such as creativity, self-determination, commitment, flexibility, leadership, passion and self-confidence must be available to be successful entrepreneurs. Entrepreneurial thinking has four main components. These; Innovative and creative, risk taking, pioneering and competitive thinking. All these components are extremely important in terms of value creation. Entrepreneurship aims to exploit emerging opportunities or create new opportunities. In this sense, entrepreneurship is a process of creating and pursuing opportunities, regardless of whether resources can be controlled or not. Entrepreneurs perform many functions economically and socially. Along with the ever-evolving global economy, a new element is added every day to the functions of entrepreneurs. For this reason, especially the functions of modern entrepreneurs are emerging in different forms. These functions can be expressed as organizing and providing production, providing product variety, creating employment, creating new markets and new sales methods, providing capital accumulation.Keywords
Entrepreneur, Entrepreneurship Climate, International Business, International Enterprise.