INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASI’NDA ÜRÜN YERLEŞTİRME STRATEJİSİ İNCELENMESİ: CEM YILMAZ FİLMLERİ ÖRNEĞİ
(PRODUCT PLACEMENT STRATEGY INVESTIGATION IN TURKISH CINEMA AFTER 2000: CEM YILMAZ FILMS SAMPLE )

Author : Emel CELEP  & Murat TOPALOĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 972-985
983    1152


Summary

Son yıllarda, işletmeler tarafından sunulan mal ve hizmetlerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlaması için çeşitli kalite boyutlarını sağlaması gerekmektedir. Bu boyutlara ek olarak, mal ve hizmetlerin diğer mal ve hiz-metlerden daha üstün ve ayırt edici belli özelliklere sahip olduğunu belirten tutundurma çalışmaları da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bütün sektörlerde rkabet üstü olmak, başarılı satış ve önemli kar elde edebilmek için ürün yerleştirme ve diğer tutundurma araçlarının doğru bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Pazarlamacılar sunmuş olduğu mesajla her zaman hedef kitleye ulaşmanın alternatif yolarını aramıştır. İşletmelerin kendileri için geniş bir mecra olan ürün yerleştirme uygulamalarını pazarlama iletişimine dahil etmesi son yıllarda giderek yaygınlaşan bir yaklaşım halini almaktadır. Bunun nedenleri arasında tüketicilerin televizyonlarda sunulan geleneksel reklamlardan hoşlanama eğiliminde olmaları ve bu reklamlara maruz kalmamak için sürekli kanal değiştirmeleri gibi nedenler bu-lunmaktadır. Ürün yerleştirme bir film veya televizyon şovunda yer alan hikayeyi izleyicilerin kaçırmadan izlemek istemesi ve kanalı değiştirmesi söz konusu olmadığından marka ile ilgili verilecek mesaj için önemli bir fırsattır (Ab-rahamsson, Lindblom, 2012:2). Küresel pazarlarda ürün yerleştirme, marka bilinirliğine sahip markaların, marka de-ğerini yükseltmek için özellikle faydalı bir uygulamadır (Corniani, 2001:66). Çalışmamızda Cem Yılmaz’ın üretim aşamalarında bulunduğu ilk grupta bulunan filmler incelenecektir. Çalışmanın amacı Cem Yılmaz’ın filmlerinde yer alan ürün yerleştirme yönteminin çözümlemesini yaparak ürün yerleştirme konusuna katkıda bulunmaktır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Ürün Yerleştirme, Marka, Cem Yılmaz, Türk Sineması

Abstract

In recent years, goods and services offered by businesses need to provide various quality dimensions in order to pro-vide customer satisfaction and customer loyalty. In addition to these dimensions, there is also a great deal of in-tertwining work that indicates that goods and services have superior and distinguishing characteristics than other go-ods and services. At this point, it is necessary to use correctly the product placement and other promotion tools in or-der to be competitive, to achieve successful sales and to make significant profit in all sectors. Marketers are always looking for alternative ways of reaching the target audience with the message they have presented. Incorporation of product placement applications into marketing communications, which is a broad medium for businesses, has become an increasingly popular approach in recent years. Among the reasons for this are consumer tends to dislike traditional advertisements on television, and constant channel changes to avoid exposure to these advertisements. Product pla-cement is an important opportunity for a message about the brand (Abrahamsson, Lindblom, 2012: 2), since the au-dience in a film or television show wants to watch the audience without missing and the channel change is not the is-sue. Product placement in global markets is a particularly useful application for increasing brand value of brand awareness brands (Corniani, 2001: 66). The films in the first group of Cem Yilmaz's production stages will be exami-ned. The aim of the work is to contribute to product placement by analyzing the product placement method in Cem Yılmaz's films.Keywords
Keywords: Product Placement, Brand, Cem Yılmaz, Turkish Cinema