INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN VERGİ USUL KANUNU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ÖRNEK UYGULAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION WITH A CASE STUDY ON DELIVERIES MADE TO DUTY-FREE SHOPS WITHIN THE TAX PROCEDURE LAW AND THE VALUE-ADDED TAX LAW )

Author : Alper TAZEGÜL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 1022-1026
958    929


Summary

Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-a maddesine göre ihracat teslimleri vergiden istisna edilmektedir. Aynı kanunun 12/1 maddesine göre ise bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması veya serbest bölgedeki bir alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması ve de teslime konu olan malın gümrük bölgesinden çıkarak; dış ülke ya da serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerekmektedir. Gümrük mevzuatına göre de gümrüksüz satış mağazaları, gümrük antreposu sayılmakta ve Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinde yer almaktadır. Bu kapsamda, gümrük satış mağazalarına yapılan teslimler katma değer vergisine tabi olmakta ancak bu mağazalardan yapılacak olan teslimler vergiden müstesna olmaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin kendilerine bağlı olarak “gümrüksüz satış mağazası” şubelerine merkezlerinden yapılan teslimlerin katma değer vergisi kapsamında değerlendirmesi ile düzenlenecek belgeler ve bu belgelerin düzenleri açısından incelemesi yapılmaktadır.Keywords
Katma Değer Vergisi, Vergi İstisnası, Gümrüksüz Satış Mağazaları

Abstract

Export deliveries are exception from tax according to article 11/1-a of Value Added Tax Law. According to article 12/1 of the same law, the delivery is made to a customer abroad or to a buyer in a free zone or to an authorized customs warehouse operator and reaching the goods subject to delivery to free zone or foreign country or place into an authorized customs court in order for a delivery to be counted as an export delivery. According to the customs regulations, duty free stores are considered as customs warehouse and located in the customs territory of the Republic of Turkey. In this context, deliveries to the customs sales outlets are subject to value added tax, but deliveries from these stores are exempt from taxation. In this study, the evaluation of the deliveries made by the centers to the branches of "duty free shops" depending on the enterprises themselves and these documents are reviewed in terms of their layouts.Keywords
Value-Added Tax, Tax Exception, Duty-Free Shops