INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇEVRESEL SORUNLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ÇEVRE MUHASEBESİ
(ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AS AN IMPORTANT MANAGEMENT MEANS FOR AVOIDING ENVIRONMENTAL PROBLEMS )

Author : Alirıza AĞ  & Seda VURAL  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 173-181
2213    1653


Summary

Son yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmeler ve buna bağlı olarak yaşanan değişimler sonucunda içinde yaşamış olduğumuz doğal çevreye müdahaleler artmış, bunun sonucunda da ekolojik denge bozulmaya başlamıştır. Küreselleşen dünyada ülkelerin ekonomik kalkınma amaçları doğrultusunda artan sanayileşme faaliyetleri, hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, küresel ısınma ve benzeri nedenlerden dolayı hava, su, toprak, gürültü ve radyoaktif kirlilik gibi çeşitli çevresel sorunlar meydana gelmiştir. Bu sorunlar mavi yerküremizdeki bütün canlıları her türlü olumsuzluklarla karşı karşıya bırakabileceği gibi gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız yaşam alanlarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Doğadaki çevresel kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkan etkilerin muhasebeleştirilmesi olarak ifade edilen çevre muhasebesinin temelinde sosyal sorumluluk kavramı yatmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın temel amacı işletmelerin gerçekleştirdikleri ekonomik faaliyetler sonucunda oluşan çevresel zararların minimum düzeye indirilmesi, çevresel maliyetlerin fiyatlara yansıtılarak yanlış fiyat oluşumunu önlemek ve işletmelerin gerek ekonomik gerekse çevresel performanslarının değerlendirilmesinde önemli bir yönetim aracı olan çevre muhasebesinin önemini vurgulamaktır.Keywords
Çevresel sorunlar, Çevre Muhasebesi

Abstract

Because of developments in technology and changes resulting from these developments, interventions towards the environment that we live have increased and then, ecological equilibrium has started to be destroyed. Various environmental problems such as air, water, soil, noise and radioactive pollution have come out owing to increasing industrialization activities, fast pollution rising, unplanned urbanization, global warming and similar reasons which have appeared to support economical power of countries in global world. These problems will both make all beings who live in our blue globe confront all types of negations and these problems will hand down to future generations negatively. Social responsibility concept is a base of environmental accounting which is expressed to account the effects occuring as a result of environmental sources usage in nature. In this sense, our study’s main aim is minimizing the environmental harms resulting from economical activities that businesses make come true, preventing wrong pricing by displaying the environmental cost price in pricing and emphasizing the importance of environmental accounting which is a significant way to evaluate both economical and environmental performances of business.Keywords
Environmental Problems, Environmental Accounting