INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDA TOPLU ÇALGI EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
(NEW APPROACHES TO TEACHING ORCHESTRA CHAMBER MUSIC EDUCATORS TRAINING INSTITUTIONS )

Author : Rıza AKYÜREK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1113-1120
1038    894


Summary

Dünyadaki teknolojik değişim ve gelişmeler eğitimde de yeni yaklaşımları yeni oluşumları beraberinde getirmektedir. Eğitim; bilim, teknik ve sanatın her üçünü de kapsayan bir içerik taşıyorsa, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme, geliştirme ve yetkinleştirmede en etkili süreç niteliğini kazanır. Sanat eğitimi bu amaca dönük eğitim sürecinin üç ana boyutundan, üç ana bileşeninden biridir. Müzik eğitimi sürecinde bireysel çalgı eğitiminde edinilen davranışlar toplu çalgı eğitiminde geliştirilmekte, ilerletilmekte ve uygulamaya dönük ivme kazanmaktadır. Orkestra/oda müziği eğitimi, bireysel çalgı eğitiminde kazanılan davranışların toplu çalma yoluyla geliştirilmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesi olarak da tanımlanabilir. Bu araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya veri sağlamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlardaki bireysel çalgı eğitimi ve toplu çalgı eğitimi dersleri arasında program, öğretim yöntemleri, davranış kazandırma, geliştirme, dönüştürme vb. konularda işbirliğinin olup olmadığı araştırılmış, yapılması gereken çalışmalar önerilerle desteklenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlarda bireysel çalgı eğitimi ve orkestra/oda müziği eğitimi derslerindeki uyumluluk, paralellik ve program bütünlüğünün daha işlevsel hale dönüştürülmesi ve karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin önerilerde bulunulmuşturKeywords
Çalgı eğitimi, eğitim yaklaşımları, müzik eğitimi, orkestra/oda müziği eğitimi

Abstract

New approaches to technological changes and developments in education in the world brings new formations. Education; Science, technical and art has a content, including all three individuals and societies change, development and formatting, routing, to complete the most effective process of wins. Art education in three main dimension of the educational process towards this purpose, one of three main components. Collective behavior of individual instrument from the process of teaching instrumental music education in development education, and practice is guided gaining momentum. The orchestra / chamber music training, collective behavior of individual instruments can be defined play earned through education, development, modification, conversion. This research is a descriptive study using qualitative and quantitative research methods. Structured questionnaire was applied in order to ensure the survey data. As a result, of individual instrumental music educator training institutions and training programs between public instrument training courses, teaching methods, behavior acquisition, development, transformation, etc. To determine whether matters of cooperation, supported by recommendations of work to be done. Obtained in individual instrumental music educator training institutions, education and orchestra/ chamber music training lessons compatibility, parallelism, and converted to become more functional integrity of the program and suggestions were made concerning the solution of the problems encounteredKeywords
Education of individual instruments, music education, orchestra/chamber music, teaching approaches