INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS' VIEWS TOWARDS DISTANCE EDUCATION COURSES )

Author : Fidan HAKKARİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1140-1151
606    604


Summary

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim alanında birçok fırsatın doğmasını sağlamıştır. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda uzaktan eğitim önemli bir yere sahiptir. Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretim elemanlarının öğrenme faaliyetlerini teknolojik araçlar aracılığı ile zamandan ve mekândan bağımsız gerçekleştirdiği bir öğrenim modelidir. Mustafa Kemal Üniversitesinde de Türk Dili, Yabancı Dil gibi zorunlu ortak dersler uzaktan eğitim ile yürütülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencililerinin söz konusu derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla üç meslek yüksekokulunda öğrenimine devam eden 24 birinci sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Öğrencilere yürütülen uzaktan eğitimin başarı durumu, olumlu ve olumsuz yönleri, öğretim elemanı ve öğrencinin rolü, karşılaşılan sorunlara yönelik sorular yöneltilmiştir. Veriler betimsel analizle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin küçük bir bölümü başarılı bulsa da genel olarak sistemi başarısız ve verimsiz buldukları belirlenmiştir. Buna sebep olan etmenlerin sistemsel problemler, internet erişimi ve bilgisayar vb. araçların temininde problemler yaşanması, bazı öğrencilerin sistemi kullanabilecek gerekli teknolojik alt yapıya sahip olmaması, derslere canlı katılamadıklarından öğretim elemanlarıyla iletişim kuramamaları ve sorularına cevap alamamaları olduğu ve bu sebepler ile başarılarının düştüğü belirtilmiştir. Bununla birlikte dersler çevrimiçi olduğundan ve ders videolarını daha sonra da izleyebildiklerinden okuldaki gibi disiplini sağlayamadıkları için dikkat dağınıklığı yaşadıkları, derslerin yüz yüze olmasını tercih ettikleri belirlenmiştir. Bunun yanında okula gitmeden, istedikleri yer ve zamanda ders videolarına ve notlarına erişim olanaklarını uygulamanın olumlu yönleri olarak gördükleri belirlenmiştir.Keywords
Uzaktan eğitim, meslek yüksekokulu, zorunlu ortak dersler

Abstract

Developments in information and communication technologies have provided many opportunities for education. Distance education has a significant place especially in studies aimed at providing equal opportunity in education. Distance education is a teaching model in which students and instructors perform learning activities through technological tools independently of time and place. Compulsory courses like Turkish Language and Foreign Language are carried out by distance education at Mustafa Kemal University. In this context, the aim of this study is to determine the opinions of vocational high school students regarding the delivery of such courses by distance education. The study was conducted with qualitative research method. The data were collected from 24 freshman students attending three vocational colleges through a semi-structured interview form consisting of open-ended questions prepared by the researcher. Questions about the positive and negative aspects and success status of the distance education which is conducted, the role of the instructor and the student, the problems encountered were asked to the students. The data were evaluated by descriptive analysis. As a result of the research, it has been determined that although a few of the students find successful, they generally find the system unsuccessful and inefficient. It is indicated by the students that system based problems, problems in the internet access and providing of tools like computer etc., for some students absence of the technological infrastructure which is necessary for usage of the system, the inability of asking any questions which is arising from the not attending the classes live and comminucate with instructor are the reasons of their opinions and these reasons are lead to their failure. Due to the classes are conducted online and it is possible to access the course videos at any time even after the classes, it is determined that they face with loosing attention arising from not being able to provide the course discipline as much as attending classes live and they prefer to attend the classes face to face. In addition, it was determined that accessing the course videos and notes at any time and any place they wanted without going to the school is the positive aspects of distance education.Keywords
Distance education, vocational college, compulsory courses