INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ
(LOCAL ENTERPRISES TO ENTER INTO INTERNATIONAL MARKETS AND RETURN TO A MULTIPLE OPERATION )

Author : Fatih Mehmet CEYHAN  & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 9
Page : 123-131
2719    1724


Summary

Günümüzde küreselleşmenin artmasıyla işletmeler rakipleri karşısında rekabet edebilmek, faaliyetlerini sürdürebilmek, büyümek ve kar etmek amacıyla faaliyetlerini uluslararası boyuta taşımaya çalışmaktadırlar. Ticari faaliyetlerin uluslararasılaşmasının uzun bir tarihi vardır. Aslında, ticarî faaliyetler, en eski uygarlıklara kadar dayanmaktadır. Avrupa’da özel korporatif kurumlar tarafından yürütülen sistematik sınır ötesi ticarî faaliyetler, Orta Çağla birlikte başlamıştır. Ulusal işletmeler, bir ülke sınırları içinde üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerdir. Bunlar, herhangi bir uluslararası faaliyette bulunmazlar. Genellikle, yerel gereksinimleri karşılamaya yönelmişlerdir. Çoğunlukla, ülke içine yönelik olarak faaliyette bulunmak, uluslararası faaliyette bulunmanın getireceği bilgi, sermaye ve diğer üretim faktörlerinden daha azını gerektirdiği için, bu alanda çalışmaktadırlar. Uluslararası pazarlarda faaliyette bulunmak, en az iki ülkenin mevzuatı, teşvikler, sınırlamalar, tüketicilerin özelliklerini bilmeyi gerektirmektedir. Bu işletmeler ise, gerek sermaye, gerekse yönetim yapısı olarak kendilerini yeterli görmediklerinden ya da bulundukları alanda iyi bir yere sahip olduklarından uluslararası pazarlarla ilgilenmemektedirler. Uluslararası işletmeler ise ithalat-ihracat ve başka ülkelere lisans vermekten, değişik ülkelerde üretimde bulunmaya kadar çeşitli faaliyetlerle uğraşan işletmeleri kapsamaktadır. Bu işletmeler, dış ülkelerde faaliyet göstermekle beraber, dışarıda sınırlı yatırımları olan ve çoğunlukla ana işletmenin yönetimi, işletmenin ülkesinin vatandaşının elinde bulunan işletmelerdir. Bir işletme, ürettiği malları diğer ülkelere pazarlayarak ya da diğer ülkelerin üretmiş oldukları ürünleri kendi ülkesinde pazarlayarak faaliyette bulunabilir. Bu tür işletmelerin faaliyetleri en az iki ülkenin sınırları arasında gerçekleşmektedir. Uluslararası işletmenin herhangi bir ülkede bir ana işletmesi ve çeşitli ülkelerde de birbirine koordine edilmiş üretim ve satış üniteleri vardır. Ana işletme, ulusal ve uluslararası faaliyetler arasında fark gözetmeksizin tüm faaliyetleri yönetir. Bu bağlamda çalışmanın amacı bir işletmenin faaliyetlerini ulusaldan uluslararası boyuta taşırken, uluslararasılaşmayı etkileyen faktörleri geçirecekleri süreçleri ve bu sürecin zorluklarına ve aşamalarına dikkat çekip yapılması gerekenleri ortaya çıkarmaktır. Sonuç olarak, uluslararası işletmelerin ortaya çıkmasında; bilgi işlem teknolojisindeki gelişmeler, uluslararası rekabet ve sınırsız insan ihtiyaçları olarak üç faktörden oluşmaktadır. Ayrıca bir işletmenin uluslararasılaşması kolay bir süreç olmamakla birlikte bu süreçte verilen kararlar işletmenin geleceği açısından çok önemli hale gelecektir. Bununla birlikte bu sürecin en önemli aktörleri olan yönetici ve liderler bu kararı verirken gireceği ülkelerin pazarlarını detaylı bir şekilde araştırıp, riskleri öngörmelidirler.Keywords
Yerel İşletmeler, Uluslararasılaşma, Uluslararası Pazar, Çokuluslu İşletme

Abstract

Today, with the increasing globalization, they are trying to carry their activities to the international dimension in order to compete against the competition of the enterprises, to sustain their activities, to grow and to profit. Internationalization of commercial activities has a long history. In fact, commercial activities are based on ancient civilizations. Systematic cross-border commercial activities carried out by private corporations in Europe began with the Middle Ages. National enterprises are enterprises operating in production and marketing within the borders of a country. They do not engage in any international activity. They are usually oriented towards meeting local requirements. Often they work on this field because it is much more necessary to operate within the country, less than the knowledge, capital and other factors of production that international activity will bring. Operating in international markets requires that at least two countries have legislation, incentives, restrictions, knowing the characteristics of consumers. These businesses are not interested in international markets either because they do not see themselves adequately as capital, or as a management structure, or because they have a good position on the field. International businesses include businesses engaged in various activities ranging from importing and exporting and licensing to other countries to production in various countries. These are enterprises which, although operating in foreign countries, have limited investments abroad and are often in the hands of the citizens of the country of operation, the management of the main enterprise. An enterprise may operate by marketing its produced goods to other countries or by marketing products produced by other countries in its own country. The activities of such enterprises occur between the borders of at least two countries. The international business has a main operation in any country and coordinated production and sales units in various countries. The parent company manages all activities without distinction between national and international activities. Working in this context is the process by which an aiming enterprise moves its activities from the national to the international dimension, through the factors that affect internationalization, and to draw attention to the difficulties and stages of this process. As a result, in the emergence of international businesses; Innovation in information processing technology, international competition and unlimited human needs. Moreover, the internationalization of an operator is not an easy process, and the decisions made in this process will become very important in terms of the future of the business. However, managers and leaders, who are the most important actors of this process, should investigate the markets of the countries that will make this decision in detail and predict the risks.Keywords
Local Businesses, Internationalization, International Market, Multinational Business