INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE DESTEK EĞİTİMİ ALMIŞ 5. 6. 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(ATTITUDES OF 5TH, 6TH, 7TH, 8TH GRADES IN SCIENCE AND ART CENTERS TOWARDS MUSIC LESSONS )

Author : Levent Cihan CEYLAN  & Hamit ÖNAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1163-1178
1379    698


Summary

Bu çalışmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezinde okuyan öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarını incelemektir. Çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim - öğretim yılında Türkiye’deki her bir bölgeden yedi Bilim ve Sanat Merkezine devam eden ve destek eğitimi almış 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören 154 kız (%45) ve 188 (%55) erkek olmak üzere toplam 342 öğrenci oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinde yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak Çizmeci’nin (2006) 5’li Likert tipi müzik tutum ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 97 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov normallik testi ile bakılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği görülerek iki değişkenli karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla değişkenlerde de Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. Tutum düzeyi ise tek örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde ve yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmanın en önemli sonuçları arasında kız öğrencilerin müzik dersine yönelik tutum düzeylerinin, erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu, sınıf düzeyi arttıkça tutum düzeylerinde azalma olduğu, enstrüman çalan öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının enstrüman çalmayan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu yer almaktadır.Keywords
Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Eğitimi, Tutum

Abstract

There have been on going studies in Turkey to enhance the quality and effectiveness of music education. Music education provided in Science and Art Centers (SAC) of Ministry of Education in Turkey supports these efforts. This thesis aims to determine the attitudes of students in these centers towards music education. The sample of this study includes 154 female (45%) and 188 male students (55%) totaling 342 from 5th, 6th, 7th and 8th graders receiving education in SAC located in 7 different provinces (Kırşehir, Bursa, Antalya, İzmir, Ordu, Malatya, Urfa) selected from 7 different regions of Turkey. Ten sub-aims were specified to determine the attitudes of students towards music lessons in SAC. Conducted by using descriptive analysis method, music attitude scale consisted of 20 items in a 5 point likert-type ( Cronbach's alpha reliability coefficient of: 86) developed by Çizmeci (2006) was used for data collection. Cronbach Alpha reliability coefficient of this scale was calculated as .97 in this study. SPSS 17.00 ( Stastical Package for Social Sciences) was used for the analysis of data. In the study, frequency(f), percentage (%), mean ( ) and standard deviation (SD) were calculated. However, in comparisons between multiple variables (gender, class, mother education level education level, father education level, mother’s occupation, father's occupation, status of playing a musical instrument , status of mother’s playing a musical instrument and status of father’s playing a musical instrument), to check whether the data has a normal distribution, Kolmogorov-Smirnov normality test was conducted. In comparisons for bivariate analsysis Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H for three or more variables were used since the data represents no normal distribution. Attitude level was analyzed with one sample t-test. When significant differences were found with Kruskal-Wallis H-test, the source of significancy was tested with Tukey HSD test. In the light of the findings, attitudes of students towards music lessons in SAC were found as highly positive. Moreover, the most important findings of our study were that the attitude levels of female students are higher than that of males, that attitude levels of students decrease as the grades increase and that attitude levels of students playing a musical instrument are higher than those of students who do not play a musical instrument. The sdudy was completed with suggestions in line with the findingsKeywords
Science and Art Center, Music Education, Attitude