INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KOÇİ BEY’İN SULTAN İBRAHİM’E SUNDUĞU RİSALE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE TRACTATE OF KOCHİA BEY’S TO PADİSHAH İBRAHİM )

Author : Zühre Nur PEHLİVAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1179-1182
1037    3886


Summary

Yüzyıllarca büyük ihtişam kuran Osmanlı Devleti, Avrupa’daki gelişmeleri takip edebilmekte yeteriz kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin geri kalması ile ilgili birçok çözüm reçeteleri sunulmuştur. Bunlardan biri Koçi Bey Risaleleri’dir. Koçi Bey Risaleleri iki nüsha halindedir. Bunlardan biri IV. Murad’a, diğeri Sultan İbrahim’e yazıldı. Çalışmamızda Sultan İbrahim’e yazılan risalenin üslup ve amaç açısından incelemesi yapılacaktır. Söz konusu risalenin Osmanlı Devleti’ne nasıl bir bakış açısı getirdiği, hangi açıdan faydalı olduğu, gelecek kuşaklar için nasıl bir izlenim yarattığı sunulacaktır.Keywords
Koçi Bey Risaleleri, Osmanlı Devleti, Sultan İbrahim.

Abstract

The Ottoman state that established magnificence for centuries, has been insufficient to follow developments in Europe. Many solutions for the withdrawal of the ottoman state were presented. One of them is Kochia Bey Tractate. Kochia Bey Tractate are in the two copies. One of them in writed to 4. Murad, the other to Padishah İbrahim. İn our work, the tractate of Koçi Bey's to Sultan Ibrahim will be done in terms of style and purpose. It will present what kind of perspective the Ottoman state brought about, how it was beneficial and what kind of impression it gave to future generations.Keywords
Kochia Bey Tractate, The Ottoman state, Padishah İbrahim