INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(IMPACT OF BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ON INNOVOTIVE BEHAVIOR: A SURVEY IN SERVICE ENTERPRISES )

Author : Mehmet KAPLAN  & Aykut BEDÜK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1323-1328
833    582


Summary

İşletme bilgi sistemleri işletmenin başarısını sağlayan, sürdürülebilir güç oluşturan ve işlevlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan yapıdır. Yenilikçi davranış ise işletmelere rekabet avantajı sağlayan ve bireysel davranışları içeren stratejik ve çözüm odaklı bir etkinliktir. Yazında bilgi sistemlerinin yenilikçi davranış üzerine etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Buradan hareketle bu çalışmada “İşletme bilgi sistemlerinin yenilikçi davranış üzerine etkisi var mıdır?” temel araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada, işletmelerdeki bilgi sisteminin yenilikçi davranış ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ileri sürülen temel hipotez “işletme bilgi sistemlerinin yenilikçi davranış üzerine pozitif etkisi vardır” şeklindedir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Basit tesadüfi yöntemle belirlenen hizmet işletmelerinden 212 geri dönüş elde edilmiştir. Elde edilen geri dönüşlere bağlı olarak analizler yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre işletme bilgi sistemleri ile yenilikçi davranış arasında pozitif ve istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştürKeywords
İşletme Bilgi Sistemleri, Yenilikçi Davranış

Abstract

Business information systems are the means by which an operator succeeds, which creates sustainable power and enables them to perform their functions. Innovative behavior is a strategic and solution-focused activity that provides competitive advantage to businesses and includes individual behavior. In the literature, there is no study that examines the effect of information systems on innovative behavior. From this point of view, in this study, the answer to the basic research question is "Are business information systems influential on innovative behavior?" In the study, it is aimed to determine the relation of information systems in the enterprises with innovative behavior. The basic hypothesis put forward in the research is "business information systems have a positive effect on innovative behavior". In this study, survey technique was used as data collection tool. 212 returns were obtained from service enterprises identified by simple random methods. Analyzes were made depending on the feedbacks obtained. According to the results of the regression analysis, it is seen that there is a positive and statistically meaningful relationship between business information systems and innovative behaviorKeywords
Business Information Systems, Innovative Behavior