INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BAĞLANMA KAYGISI VE KAÇINMASININ SERBEST HATIRLANAN OTOBİYOGRAFİK ANILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DİLBİLİMSEL ANALİZ
(THE EFFECT OF ATTACHMENT ANXIETY AND AVOIDANCE ON FREELY RECALLED AUTOBIOGRAPHICAL MEMORIES: A LINGUISTIC ANALYSIS )

Author : İnci BOYACIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 190-197
2308    1552


Summary

Alanyazında, bağlanmanın bellek süreçleri üzerindeki etkisi üzerine önemli tartışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada bağlanma boyutları ve serbest hatırlanan otobiyografik anıların dilbilimsel özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Katılımcılar (N = 215) 3 anı hatırlamış ve bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınmasına dair bir ölçeği doldurmuşlardır. Sonuçlar psikolojik süreçlere işaret eden dilbilimsel göstergelerin kişilerin bağlanma eğilimlerine göre farklılaştığını göstermektedir. Yüksek bağlanma kaygısına sahip bireyler, bağlanma figürlerine saplantılı bir dikkat eğilimini içeren aşırılaştırma stratejilerinin bir yansıması olarak zengin sosyal detaylar içeren anılar rapor etmiştir. Bağlanma kaçınması, aile ilişkilerini gösteren kelimelerin kullanımı ile negatif yönde bir ilişki göstermiştir. Bağlanma kaçınması ile ilintili sönümleyici duyuş düzenleme stratejileri ise bağlanma davranış sistemini tehdit edebilecek otobiyografik anıların hatırlanmasını engelleme noktasında oldukça başarılı görünmektedir. Tartışmada bağlanma ilişkili bilgi yapılarının ve duyuş düzenleme stratejilerinin otobiyografik anıların içeriğinde nasıl farklılıklara yol açtığı üzerinde durulacaktır.Keywords
Bağlanma kaygısı, bağlanma kaçınması, otobiyografik bellek, serbest hatırlama, LIWC.

Abstract

There is a considerable debate regarding the effect of attachment on memory processes. In the present study, the relationship between attachment dimensions and linguistic characteristics of freely recalled autobiographical memories was investigated. Participants (N = 215) retrieved 3 autobiographical memories and completed a measure of attachment anxiety and attachment avoidance. Results indicated that the linguistic indicators of psychological processes varied according to the attachment orientations of individuals. Individuals with high attachment anxiety reported memories which contained rich social details, as a part of hyperactivating affect regulation strategies comprising obsessive attention to attachment figures. Deactivating affect regulation strategies related to attachment avoidance seem highly efficient in preventing the recall of autobiographical memories that may activate attachment behavioral system, since it showed a negative association with the use of words referring to family interactions. Discussion focuses on how the attachment related knowledge structures and affect regulation strategies lead variations in the content of autobiographical memories.Keywords
Attachment anxiety, attachment avoidance, autobiographical memory, free recall, and LIWC.