INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİM HİZMETLERİ PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KONYA’DAKİ DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON THE EDUCATIONAL SERVICES MARKETING: A RESEARCH ON THE COMPARISON OF STATE AND FOUNDATION UNIVERSITIES IN KONYA )

Author : Ebru ESEN  & Esen ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1379-1398
1070    804


Summary

Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik yapıda meydana gelen değişimler ve gelişmeler pazarlama ilke ve stratejilerinin değişimini ve gelişimini de zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla sosyal medya insanların günlük rutin ilgi alanları arasında yer almış ve gün geçtikçe daha çok insanın boş zamanlarını geçirdiği eğlenceli araçlar bütünü haline gelmiştir. Sosyal medyanın kullanımının artan gücü, üniversitelerin hedef kitlelerine eğitim hizmetini, sosyal ve ekonomik anlamda doğru bir şekilde ulaştırabilmesi ve anlatabilmesi için yeni pazarlama stratejilerini oluşturmaları yönünde zemin hazırlamıştır. Ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin kuruluş sayılarındaki artış üniversiteler arası rekabeti de beraberinde getirmektedir. Bu rekabette başarı sağlamak için hedef kitle olan öğrencilerin üniversite tercihinde nelere dikkat ettiğinin bilinmesi gerekir. Çalışmada Konya’da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde farklı alanlarda öğrenim gören ve sosyal medya kullanan öğrencilere anket uygulaması yaptırılarak eğitim hizmetleri pazarlamasında sosyal medyanın etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda üniversitenin yurt içinde yer alması, üniversitenin teknolojiye verdiği önem, ulaşım kolaylığı, burslar/harçlar, üniversitenin yurtiçi sıralaması, bilimsel araştırmalar ve projeler, sağlık hizmetleri eğitim hizmetleri pazarlamasında en öne çıkan faktörler olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal medyanın eğitim hizmetleri pazarlamasını önemli ölçüde etkilediği ortaya koyulmuştur. Elde edilen sonuçların rekabet halinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin tanıtım dönemlerinde strateji geliştirme konusunda fayda sağlayacağı öngörülmüştür.Keywords
Eğitim Hizmetleri Pazarlaması, Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması

Abstract

Nowadays, changes and developments in the structure of social, economic, and technology have made the change and development of marketing principles and strategies mandatory. Therefore, social media has taken a place in the interests and daily routine of people and day after day has become a collection of amusing tools where people spend their free time. The increasing power of using social media has laid the groundwork for building new marketing strategies in order to reach and explain the educational services of the universities to the target groups accurately, socially and economically. The increase in the number of governmental and private universities in our country also brings competition between them. In order to achieve success in this competition, it is necessary to know what the students who are the target audience pay attention to when choosing a university. In the study, the effect of social media on the marketing of educational services has been investigated by applying questionnaire application to students who are studying in different fields and using social media in governmental and private universities in Konya. The result of the analysis, to have a dormitory inside the university, the importance given to technology by the university, ease of transportation, scholarships / fees, the university's national rankings, scientific research and projects, health services, and education services have been detected as the most prominent factors in marketing educational services. The result of the study has revealed that social media significantly affect the marketing of educational services. The obtained result will be beneficial for the development of strategies during the promotional periods of competing governmental and private universities.Keywords
Marketing of Educational Services, Social Media, Social Media Marketing.