INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇİZGİ ROMANLARDA KULLANILAN BAZI SEMBOLLER VE BEDEN DİLİ
(SOME SYMBOLS AND BODY LANGUAGES USED IN COMİCS )

Author : Ali YAĞLI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1437-1445
1023    1122


Summary

İnsanoğlunun resimle ilk tanışması doğada gördüğü nesneleri duygu yoluyla çağrıştırarak bazı eşyalar üzerine aktarmasıyla başlamıştır. Çizgiler, yıllar boyunca şekilsel görünümleriyle değil bir araya gelişleri ve sistematik şekilde anlamlandırılmalarıyla iletişim aracına dönüşmüştür. Çizgisel figürlerden oluşan çizgi dili zamanla bir olguyu, bir durumu, bir mesajı ileten sanat haline gelmiştir. Metindeki ifadeler sayfalarda geometrik şekiller içerisinde aktarıldığı için çizgi roman dili diğer edebi türlerden büyük farklılıklar gösterir. Anlatı durumuna göre genellikle bilgiler kare ve dikdörtgenler içerisinde, diyaloglar da baloncuklar içerisinde verilir. Çizgi romanlarda uzun betimlemeler yerine kısa ifadeler kullanılarak, diğer anlatı türlerinde pek rastlanmayan yeni sözcüklere, seslere, özel simgelere ve ünlem cümlelerine daha çok rastlanır. Öyküyü yazar, bazen kendi ağzından bazen de üçüncü tekil şahıs aracılığıyla anlatır. Çizgi romanlarda bazen bir karedeki resim birkaç sayfada anlatılabilecek olayın adeta özeti gibidir. Bu çalışmada çizgi romandaki anlatım özelliklerinden yola çıkarak görsel dil ve beden dilinin çizgi karelerde nasıl hayat bulduğu ve neyi ifade ettikleri ele alınacaktırKeywords
Çizgi roman, Çizgi roman dili, Görsel dil

Abstract

The first encounter of human beings with painting began with the transfer of objects that he saw in nature to some of the goods by associating them with emotion. The lines have been transformed into communication tools for many years, not by their appearance but by their coming together and systematically recognizing them. The line language, which consists of linear figures, has become an art that conveys a fact, a situation, a message over time. The language of comic book differs greatly from other literary genres because the expressions in the text are transmitted in geometric shapes on the pages. According to the narrative situation, information is usually given in squares and rectangles, and dialogues are given in bubbles. The story is sometimes told by the autor himsel or sometimes by the third person singular. Sometimes in a comic book a picture of a book is like a summary of what can be described on a few pages. From the narrative characteristics of the comic strip we will study how the visual and corporal language are located and what they want to say in the squares of the comic strip.Keywords
: Comic book, Comic book language, Visual language