INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA SINIFLANDIRILMASI: KÜMELEME ANALİZİ YAKLAŞIMI
(THE CLASSIFICATION OF THE COMMERCIAL BANKS WITH FINANCIAL RATIOS: CLUSTER ANALYSIS APPROACH )

Author : Yücel AYRIÇAY  & Elif AKGÖZ  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 1
Page : 1-23
2947    1832


Summary

Bankacılık sektörü finans piyasasının en önemli kurumsal yapısını oluşturmaktadır. Bankacılık sektörünün hassas bir yapıya sahip olması ve sektörde yaşanan dalgalanmalar, bankacılık sistemi üzerinde yoğun tartışmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların bilânço ve gelir tablolarından elde edilen finansal oranları kullanılarak benzerlik ve farklılıklar yönüyle, çok değişkenli bir istatistik yöntem olan kümeleme analizi ile sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Çalışma sonunda mevcut gruplar (kamu, özel ve yabancı) dışında, bankaların farklı gruplardan bankalar ile homojen bir yapı oluşturduğu ortaya konmuştur.Keywords
Finansal Oranlar, Kümeleme Analizi, Analitik Hiyerarşi Süreci, Bankacılık

Abstract

Banking sector is the most important institutional aspect of financial markets. That the banks have sensitive structures and the fluctuations in the sector cause to intense discussions over the banking system. This study examines the commercial banks operating in Turkey by using the financial ratios obtained from balance sheets and income statements and aims to classify the banks in the aspects of similarities and differences by cluster analysis. It is concluded that banks have formed a homegenous structure with the banks except existing groups (public, private and foreign)Keywords
Financial Ratios, Cluster Analysis, Analytic Hierarchy Process, Banking.