INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI
(IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL CHANGE STRATEGIES DEVELOPED IN ORGANIZATIONS TO CHANGE AND CHANGE )

Author : Ahmet İLHAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 244-252
2526    2123


Summary

Değişim, genellikle akılcı bir analiz ve planlama sürecinin sonucudur. Bu tür değişimlerde arzu edilen duruma ve amaçlara ulaşmak için özel adımlar atılmaya çalışılır. Bu şekilde önemli olan değişim esnasında kendimizi kontrol altında hissediyor olmamızdır. Değişim geniş bir faaliyet alanını kapsarken geçmiş ile olan bağımızı koparırız ve bu genellikle tersine çevrilmez. Özellikle derinliğine değişim mevcut faaliyet kalıplarının yıkılmasını ve risk almayı içermektedir. Değişimin sonuçları her zaman değişmemenin sonuçlarından daha az bilgiyi içerir. Bu bakımdan örgütler, değişime politik direnç gösterirler ve yöneticiler çevreden gelebilecek fırsatlar konusundaki belirsizlikle karşı karşıyadır. Bu bakımdan fırsatlar konusu üzerinde odaklanmak önemlidir. Örgütsel değişim, değişim kapasitesine ve fırsatına ortak olarak belirlenen bir sonuç olarak görülür. Bununla birlikte değişimi sınırlamaya çalışan, önüne set çekmeye çalışan örgütler önemli kaynaklarını kaybetmektedirler. Bu bakımdan işletmeler faaliyetlerine devam edebilmek, rakipleriyle baş edebilmek ve kendilerini geliştirebilmek için çevrelerinde meydana gelen değişimleri takip etmeleri, bu değişime uygun olarak değişim planı yapmaları ve bu doğrultuda değişim stratejilerini belirlemeleri gerekmektedir. İşletmelerin yaşadıkları değişim, stratejik düşünme biçimlerinde, yönetim stillerinde, kullandıkları teknolojilerde, çalışma şekillerinde ve daha birçok örgütsel konuda kendini göstermektedirKeywords
Değişim, Değişim Yönetimi, Değişim Stratejileri, Örgütsel Değişim

Abstract

Change, usually is the result of a rational analysis and planning process. This kind of change desired in the situation and tried to take steps to achieve the goals of special. In this way you feel is important is that we control ourselves during change. Change encompasses a wide scope of activities that would cut off ties with the past and this is usually not reversed. In particular, the present depth change and risk-taking activities include the demolition of the mold. Change the results of the consequences of change always contains less information. In this regard, organizations, political resistance to changes in the environment, and managers are faced with uncertainty about opportunities. In this regard, it is important to focus on the issue of opportunity. Organizational change, exchange capacity and as a result of the opportunity is seen as partners. However, trying to limit the exchange, the organizations working to stem the significant resources are lost. In this regard, business activities to continue, with competitors able to cope and develop themselves to the environment occurring in the exchange to follow these changes in accordance with changes to plan and in line with this change strategies need to identify. Businesses change their strategic thinking, management style, in the technology they use at work on organizational forms and much more is manifested.Keywords
Change, Change Management, Change Strategies, Organizational Change