INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(OPINIONS AND ATTITUDES OF NURSES FOR PATIENT SAFETY INVESTIGATION )

Author : Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ  & Gülümser ARGON  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1695-1706
1083    782


Summary

Araştırma iki kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik görüş ve tutumlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı desende gerçekleştirildi. Örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm hemşireler (n:398) araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini, hasta güvenliğini tehdit eden potansiyel olayları, hasta güvenliği uygulamaları ve hasta güvenliğine yönelik görüşlerin yer aldığı dört bölümden oluşan soru formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 programında frekans, ortalama, yüzde, standart sapma, Kolmogrov-Smirrov, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Önem sırasının belirlenmesini içeren sorularda ağırlıklı toplamlar hesaplanarak öncelik analizleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerde hemşireler; uygun olmayan fiziki ortamın (%20.6) ve tedavi uygulama saatinin geciktirilmesinin hasta güvenliğini tehdit eden risk faktörleri arasında görüldüğünü belirtmişlerdir. Tehdit eden durumların oluşma nedenleri arasında, hemşire başına düşen hasta sayısının çokluğu (%13.8), hastanın bilinç durumu (%23) olarak ilk sırada ifade etmişlerdir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin hasta güvenliği algısını geliştirmek ve hastanelerin öncelikli konusu olması amacıyla önerilerde bulunulduKeywords
Hasta Güvenliği; Tıbbi Hata; Hemşirelik Hizmetler

Abstract

The research was carried out in descriptive design to analyze the opinions and attitudes of nurses working in two public hospitals towards patient safety. The samples are not chosen but all the nurses (n:398) who accepted to attend the research were encompassed to the research. The data was collected by using a question form prepared by the researchers which was made up of four parts including the socio-demographic features of nurses, the potential events that threatens the patient safety, patient safety applications and opinions about patient safety. The data was analyzed through frequency, medium, percentage, Standard deviation, Kolmogrov-Smirrov, Mann-Whitney-U, Kruskal Wallis tests in SPSS 18.0 program. In questions containing determining of the order of importance, percentage of the weighed aggregates was calculated. Collected data shows that nurses consider eneligible physical environment (20.6%) and delayed therapy hour as risk factors treatening the patient safety. Main reasons leading to the threatening situations are reported as high number of patients per nurse (13.8%), consciousness status of patients (23%). In this study towards the obtained results, suggestions were given in order to improve the nurses’ perception of patient safety and related institutions should give priority to develop patient safeKeywords
Patient Safety; Medical Errors; Nursing Services