INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NİN KÜTLE VE MEKÂNSAL ANALİZİ
(MASS AND SPATIAL ANALYSIS OF SELCUK UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS )

Author : Emine YILDIZ KUYRUKÇU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3341-3354
1075    1011


Summary

Sanat eğitimi, bir toplumun kültürel mirasının en somut verilerini bünyesinde barındırır. Sanat eğitimi alan birey, geleneklerinden beslenerek gelecek yaşantısını şekillendirir. Konya ve ülkemizin kültür-sanat değerlerini yükselterek çağdaş seviyeye ulaştırmak ve bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 04.12.1999 tarihinde kurulmuş, 2011-2012 eğitim öğretim yılı başında Alâeddin Keykubat Kampüsünün güney kısmında yer alan 14 bin 900 metrekare olarak inşa edilen yeni ve modern binasına taşınmıştır. Fakülte binaları birbirinden farklı niteliklere ve mekânsal organizasyonlara sahiptir. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni mekânsal ve kütlesel olarak analiz etmeyi, yapının işlevsel ve estetik olarak yeterli olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın metodolojisini yapıyla ilgili fiziksel tespitler, gözlem ve görüşmeler oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle fiziksel durum tespitine dayalı kütlesel ve mekânsal analizlerde bulunulmuş, yapı fotoğraflanmış ve kat planları oluşturulmuştur. Bu tespitleri yapmaktaki amaç kütle ve cephe kompozisyonunu değerlendirmek, mekânsal analizler yapmak, doğal ışığın tasarımda kullanımı, sirkülasyon çözümü gibi başlıklarda yapıyı mimari açıdan analiz etmektir. Bu amaçla yapıdaki mekânlar, sirkülasyon ve aydınlatma alanları kat planları üzerinde işaretlenmiş, fotoğraflarla tanımlanmış, yapı mekânsal kalite ve kütle kompozisyonu açısından değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen verilerin gelecekte tasarlanacak güzel sanatlar fakülte projelerine ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords
Güzel Sanatlar Fakültesi, Mekânsal Analiz, Kütle Analizi, Mimari Analiz

Abstract

Art education contains the most concrete data of the cultural heritage of a society within its structure. An individual getting art education shapes his/her future life by feeding from traditions. In order to raise culture – art values of Konya and our country and take it to modern level and meet the qualified employee need in this field, Selcuk University Faculty of Fine Arts was established on 04.12.1999, then moved to the new and modern building, which was constructed on the southern part of Alâeddin Keykubat Campus with 14 thousand 900 square meters space in the beginning of 2011 – 2012 educational year. Faculty buildings have different qualities and spatial organizations from each other. The aim of this study is to analyze Selcuk University Fine Arts Faculty in terms of architectural dimension with architectural analysis method and to determine whether the building is sufficient in functional and esthetical terms. Physical detections, observations and interviews related with the structure form the methodology of the research. In the study, spatial analyses were made at first based on physical condition detection, the structure was photographed and floor plans were created. The aim for making these detections is to point spaces, circulation and lighting areas on floor plans and to evaluate the structure in spatial quality and mass composition by matching with the photos. As a result, it is thought that the obtained data will shed light to fine arts faculty projects that will be designed in the futureKeywords
Faculty of Fine Arts, Spatial Analysis, Mass Analysis, Architectural Analysis