INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TIBBİ HATAYA YAKLAŞIMDA HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE IMPORTANCE OF PATIENT SAFETY TRAINING ON THE APPROACH TO MEDICAL ERROR: A RESEARCH ON HEALTH STUDENTS )

Author : AHMET YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1750-1756
1062    793


Summary

Sağlık hizmeti almak ve sağlığına kavuşmak üzere sağlık kurumlarına başvuran çok sayıda hasta tıbbi hataya maruz kalmaktadır ve tıbbi hatalar hastalara ciddi zararlar vermektedir. Tıbbi hataların önlenmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması için suçlayıcı olmayan, hatalardan ders çıkaran ve gerekli önlemleri alan pozitif bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Pozitif bir yaklaşımın benimsenmesi ise eğitim ile sağlanabilir. Bu araştırmada hasta güvenliği eğitimi alan ve almayan öğrencilerin tıbbi hata yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma anestezi, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, tıbbi laboratuvar ve yaşlı bakımı programlarında okuyan toplam 496 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Tıbbi Hata Tutum Ölçeği”nden yararlanılarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada hasta güvenliği eğitimi alan (280) öğrencilerin tıbbi hata algısı ve tıbbi hataya yaklaşım puanının hasta güvenliği eğitimi almayan öğrencilerin (216) tıbbi hata algısı ve tıbbi hataya yaklaşım puanından yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,001). Buna göre hasta güvenliği eğitiminin pozitif tıbbi hata yaklaşımın sağlanmasında önemli bir araç olduğu söylenebilir. Önemli bir kısmı ilerde çeşitli sağlık kurumlarında sağlık profesyoneli olarak görev yapacak öğrencilerin daha göreve başlamadan önce tıbbi hataya doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiğini bilmeleri ve hasta güvenliği konusunda farkındalıklarının sağlanması tıbbi hataların azaltılmasında önemli yararlar sağlayabilir. Hasta güvenliği eğitiminin sadece öğrencilere değil, hizmet içi eğitimler yoluyla sağlık personeline de verilmesi önerilmektedir.Keywords
Tıbbi Hata, Hasta Güvenliği Eğitimi, Öğrenciler

Abstract

A large number of patients who apply to health institutions for health care are exposed to medical error and medical errors cause serious harm to the patient. In order to prevent medical errors and ensure patient safety, a positive approach should be adopted that is non-accusatory, takes lessons from mistakes, and takes the necessary precautions. Adoption of a positive approach can be achieved through education. In this study, it was aimed to evaluate the medical error approaches of students who have received and do not receive patient safety education. The research was carried out on a total of 496 students attending anesthesia, physiotherapy, emergency and first aid, medical laboratory and elderly care programs. As a data collection tool, a questionnaire formed by using "Medical Error Attitude Scale" was used. In the study, it was found that the students who received the patient safety training (280) had higher scores on the score to perceptions of medical errors and approach to the medical error than students who did not receive the patient safety training (216) from the score to perceptions of medical errors and approach to the medical error. This difference was found statistically significant (p<0.001). Accordingly, it can be said that patient safety training is an important tool in providing a positive medical error approach. The students who will be working as health professionals in various health care institutions know how to approach the medical error and providing awareness about patient safety before they start to working can provide important benefits in reducing medical errors. It is suggested that patient safety education should be given not only to students but also to health personnel through in-service training.Keywords
Medical Error, Patient Safety Training, Students