INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YEŞİL MUHASEBE VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN HESAPLANMASI
(CALCULATION OF GREEN ACCOUNTING AND ENVIRONMENTAL COSTS )

Author : Ali ANTEPLİ  & Şirin ASLAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1459-1467
1018    728


Summary

Günümüzde işletmeler, büyümenin ve ekonomik kalkınmanın odak noktaları olarak kabul edilmekte birlikte aynı zamanda küresel ve bölgesel kirliliklerin oluşmasına da neden olmaktadırlar. Bu konuda en çarpıcı örnek güneş ışınlarının zararlı etkilerini önleyen ozon tabakasındaki incelmenin önlem alınmazsa kaygı verici sonuçlar doğuracağı bilim adamları tarafından ifade edilmektedir. Ozon tabakasındaki bu incelmenin en önemli nedeni sanayi işletmelerindeki filtrelenmeyen çeşitli atık gazlardır. İşletmeler sebep oldukları çevresel sorunların ardından çevreye karşı duyarlı olma gerekliliği ve çevre ile alakalı çalışmaların muhasebe sürecine dâhil edilmesi sonucunda “Çevre Muhasebesi” kavramı ortaya çıkmıştır. Çevresel muhasebe (yeşil muhasebe), tüketim ve üretim faaliyetlerinin ardından doğal kaynaklarda meydana gelen yıpranma ve azalışları belirleyerek işletmelerin mali tablolarında çevresel maliyet olarak sunulmasını hedeflemektedir. Bu çalışmada muhasebe ve çevre ilişkisi, çevre muhasebesi ve amaçları, çevresel maliyetler, çevre muhasebesinde raporlama ve denetim konuları incelenmiş ardından ABC A.Ş. mermer işletmesi örneği üzerinden çevresel maliyetlerin tespitine yönelik uygulamalar yapılmıştırKeywords
Çevre, Çevre Muhasebesi

Abstract

Today, businesses are considered to be the focal points of growth and economic development, while at the same time causing global and regional pollution.The most striking example of this is expressed by the scientists who will have a worrying result if the ozone layer, which prevents the harmful effects of the sun's rays, is not taken care of. These are the unfiltered exhaust gases in the most important causal industrial enterprises of this review in the ozone layer. The concept of "Environmental Accounting" has emerged as a result of the inclusion of environmental concerns into the accounting process, as well as the need to be sensitive to the environment following the environmental problems they cause. Environmental accounting (green accounting) aims to present the environmental costs in the financial statements of the enterprises by determining the wear and tear that occur in natural resources after consumption and production activities. In this study, accounting and environmental relations, environmental accounting and objectives, environmental costs, environmental accounting reporting and auditing issues were examined and then ABC A.Ş. applications have been made to determine the environmental costs over the example of marble operation.Keywords
Environment, Environmental Accounting,