INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRK KÜLTÜR ÖGELERİ OLARAK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
(PROVERBS and IDIOMS as TURKISH CULTURAL ELEMENTS in TURKISH as a FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS )

Author : Erdost ÖZKAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 295-300
3247    2170


Summary

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkiye’nin son yıllarda almış olduğu göç nedeniyle, Türkçenin ve Türkiye’nin kültürel değerlerini yabancı uyruklu öğrencilere ve onların çevresine yansıtması bakımından gittikçe önem kazanmaktadır. İşte bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ve kullanılacak olan ders kitapları, çeşitli materyaller, dil öğretimi vb. unsurlar Türkçenin aktarımında fazlasıyla üzerinde durulması gereken çeşitli noktalardır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, Türkçe Öğretimi Merkezlerinde en çok tercih edilen üç eğitim seti, toplam on dört (14) kitap, yirmi beş (25) bölüm incelenmiştir. Bu incelemede bir dilin aktarımında ve kazandırılmasında o dilin zenginliklerini göstermesi açısından önemli olan atasözleri ve deyimler irdelenmiş; eğitim setleri arası sayısal karşılaştırmaları yapılarak da bu dil unsurlarının kitaplara dağılımları gözlenmiştir. Bu dağılımlara bakıldığında en fazla atasözü Yunus Emre Enstitüsünün hazırlamış olduğu ve toplam altı kitaptan oluşan Yedi İklim Setinde olurken (altmış dört atasözü); en az atasözünü de Ankara Üniversitesinin hazırlamış olduğu toplam üç kitaptan oluşan Yeni Hitit Setinde (otuz dört) görmekteyiz. Sayısal anlamda üstün gözükmeyen Yeni Hitit, atasözlerinin ünitelere dengeli dağıtımı ve tekrara düşmeme konusunda ön plana çıkmıştır. Deyimlerde ise yine en fazla kullanım Yedi İklim Setinde olurken (686 deyim) en az kullanıma ise Gazi Üniversitesinin hazırlamış olduğu eğitim setinde (362 deyim) rastlanmıştır. Deyimlerin de kitaplara ve ünitelere dengeli dağıtımı göz önüne alındığında, atasözlerinde olduğu üzere, Yeni Hitit Eğitim Seti (401 deyim), kullanmış olduğu bu dil-kültür ögelerini farklı ve dengeli bir dağılımla ortaya koyarak dil öğretimi ilkelerinin önemini gözler önüne serebilmiştir.Keywords
Türkçe, atasözü, deyim, kültür.

Abstract

Teaching Turkish as a Foreign Language has been gaining importance in teaching Turkish culture and language to foreigners and their surroundings as a result of mass immigration to the country. Thus, it is important to focus on required elements such as textbooks, materials, language teaching methods, and techniques in Teaching Turkish as a Foreign Language to enhance a high quality level of language teaching. The current study focuses on 3 educational sets consisting of 14 books and 25 units used in Turkish Teaching Centers. In the study, a number of provers and idioms that are important elements in teaching and acquiring a language are investigated and a quantitative analysis is derived from their frequency in the related educational sets. The analysis has indicated that Yedi İklim consisting of 6 books prepared by Yunus Emre Institution includes the most proverbs with a number of 64 and with 34 elements, the least was Yeni Hitit, a set of 3 books, prepared by Ankara University. Although the least quantitatively, Yeni Hitit is remarkable in distribution of proverbs to each units and in not repeating itself. As for the idioms, Yedi İklim seems to include the most with a number of 686, the set prepared by Gazi University includes the least by 362. Concerning the distribution of idioms in each books and units, Yeni Hitit Education Set, by 401 idioms like the case for proverbs, exemplifies those important elements in language teaching in each units in a great harmony with language teaching methods and techniques.Keywords
Turkish language, proverb, idiom, culture.