INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN ENGELLERİ İLE KOLAYLAŞTIRICILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEISURE TIME CONSTRAINTS AND FACILITATORS OF UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Anıl SİYAHTAŞ  ; Ataman TÜKENMEZ; Mehmet HOCAOĞLU, & Bilge DONUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1795-1805
1200    948


Summary

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin farklı değişkenlere göre serbest zaman engelleri ve kolaylaştırıcıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören, 103 “Kadın” ve 117 “Erkek” olmak üzere toplam 220 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kim ve ark. (2011) tarafından geliştirilen ve Gürbüz ve ark.,(2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği (SZKÖ)” ile Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen ve Gürbüz ve ark., (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği (BZEÖ)” kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, MANOVA test sonuçlarında “cinsiyet”, “yaş” ve “aylık gelir” değişkenlerine göre SZKÖ toplam puanları ile katılımcıların “Refah Durumuna” göre BZEÖ’nin toplam puanlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p< 0,05). İki ölçek arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan Pearson korelasyon testine göre SZKÖ ve BZEÖ arasında düşük ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre serbest zamanda engel düzeyi arttıkça serbest zamanda kolaylaştırıcılarında arttığı tespit edilmiştir.Keywords
Serbest zaman, Serbest zaman engelleri, Serbest zaman kolaylaştırıcıları

Abstract

The purpose of the study is to determine the relationship between the constraints and facilitators of leisure time of university students according to different variables. The study group of there search consists of 103 “Female” and 117 “Male”; a total of 220 volunteer students who receive education at Istanbul University, Faculty of Sport Sciences.“Leisure Facilitator Scale (LFS)”, which was developed by Kim et al. (2010) and was adapted to Turkish by Gürbiz et al. (2015) and “Leisure Constraints Scale (LCS)”, which was developed by Alexandris and Carroll (1997) and was adapted to Turkish by Gürbüz et al. (2012) were used as data collection instruments. In the findings of there search, according to the results of MANOVA, significant differences were found between participants’ total scores of the LCS in terms of “gender” “age” and “monthly income”variables to get her with participants’ total scores of the LFS in terms of “Welfare Status” variable (p<0,05). According to the Pearson correlation test that was conducted to determine the relationship between the two scales, a weak and positive correlation was found between LCS and LFS. According to the demographic characteristics of the participants, it was found that as the leisure constraint level increases, the levels of facilitators also increase.Keywords
Leisure time, Leisure time constraints, Leisure time facilitators