INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE)YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MATHEMATICAL THINKING SKILLS ON RESEARCH DEVELOPMENT (R & D) SKI )

Author : Asiye YÜKSEL  & Barış DEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1872-1884
1032    664


Summary

Yenilik (İnovasyon) yapmanın yolu araştırma geliştirme çalışmalarından geçmektedir. Eğitimde Ar-Ge’nin rolü ise bilgiye ve yaratımcılığa dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi takipçisi işçilerinden oluşan genç işgücünü yetiştirmekle mümkündür. Bununla birlikte yaratımcı birey olmanın alt yapısında sanata bakış açılarının bilim ve teknolojiye dayalı yenilikçi, üretici ve bunu endüstriyel faydaya dönüştürücü olup olmadığı ile ilişkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerinin araştırma-geliştirmeye yönelik etkilerini ortaya koyabilecek bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada kaynak taraması yapılmış ve araştırmacı tarafından geliştirilen tutum maddeleri için yazarca deneme ölçeği hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli Üniversitesinde okuyan 18-24 yaş arasında Ar-Ge ve Proje Yönetimi dersini seçen 75 öğrenci oluşturmuştur. Bulgular sonucunda ortaya çıkan 17 maddelik ölçeğin kullanılabilir olmasına yönelik çalışmalar devam ettirilecektirKeywords
Ar-Ge, İnovasyon, Matematiksel Düşünme Becerisi

Abstract

The way to do innovation is through research and development. The role of R & D in education is possible by educating young labor force consisting of knowledge followers who have the ability to analyze and make decisions based on knowledge and creativity. However, it is not known whether the perspectives of art in the substructure of art are innovative, productive based on science and technology, and whether it is transformed into industrial benefit. The aim of this study is to present the Kocaeli University Hereke Ö.İ.U. The aim of this course is to develop a scale which can reveal the effects of mathematical thinking skills of students studying at Vocational School on research and development. In this study, a source scale was prepared and a trial scale was prepared by the author for the attitude items developed by the researcher. The sample of the study consisted of 75 students who chose R & D and Project Management between 18-24 years of age at Kocaeli University. Studies will be continued to make the 17-item scale available as a result of the findingsKeywords
R & D, Innovation, Mathematical Thinking Skills