INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN RESİM YAPMADA İMGESELİ KULLANMA DURUMLARI
(THE USE OF IMAGINARY IN PAINTING BY THE STUDENTS ENROLLED IN PAINTING EDUCATION DEPARTMENTS OF FACULTIES OF EDUCATION THE CASE OF SİVAS )

Author : Şükran BULUT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1806-1814
744    455


Summary

Bu çalışmada Eğitim Fakültelerinin Resim Eğitimi Ana Bilim dallarındaki resim öğrencilerinin imgeseli kullanma durumları araştırılmıştır. Çalışmanın amacı resim öğrencilerinin imgesel resim yapma durumlarını belirlemek, imgesel resim yapmada en fazla hangi yöntemi kullandıklarını saptamak ve imgesel resim yapmada karşılaştıkları güçlükleri ortaya çıkararak çözüm önerileri getirmektir. Bunu belirleyebilmek için örnekleme alınan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan öğrencilerle ve bu öğrencilerin öğretmenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yöntemiyle yürütülen bu çalışmada öğretmenlerden ve öğrencilerden imgesel resim yapma ve kullanma durumları ile imgesel resim yaparken hangi yöntemi kullandıkları konusunda görüşler alınmıştır. Elde edilen veriler sayısal verilere dönüştürülerek frekans ve yüzdeleri ile tablolar halinde sunulmuştur. Bulguların değerlendirilmesi sonucunda ise, resim yapmada, imgesel resim yapmanın önemi ve imgeselde kullanılacak yöntemler hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma resim öğreniminde imgeselden çalışmanın gerekliliğine vurgu yapması bakımından önemlidirKeywords
Resim, imgesel, imgesel resim yöntemleri

Abstract

This study focuses on how the students enrolled in Painting Education Departments of Faculties of Education use imaginary in painting. The study aims to assess the students’ ability to engage in imaginary painting; to identify the most frequently used methods of imaginary painting as well as the problems they face in imaginary painting, culminating in proposals to develop solutions. To do so, interviews were carried out with the students enrolled in Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Education, Department of Painting Education, who were included in the sample, as well as their professors.The study employing the interview method entailed communication with the professors and students, to understand their stance regarding imaginary painting, and the methods they use for imaginary paintings. The input thus gathered were then translated to quantitative data, and presented in various tables in terms of frequency and percentiles. The analysis of the findings led to certain recommendations based on detailed information about the importance of imaginary painting within the wider domain of painting, and the methods to be employed in imaginary painting. In this context, the study is a crucial one as it emphasizes the need for imaginary work in painting educationKeywords
Painting, imaginary, imaginary painting methods