INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AFETLERDE KARAR DESTEK SİSTEMİ: MOBİL UYGULAMA ÖRNEĞİ
(DECISION SUPPORT SYSTEMS IN DISASTER: CASE OF MOBILE SYSTEMS )

Author : İrfan MACİT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 1909-1919
479    381


Summary

Afet insanların hayatlarını istenmeyen anda aniden kesintiye uğratan doğal veya insan kaynaklı olaylardır. İnsanların bu tür olaylardan etkilenmesini azaltacak çeşitli faaliyetler ve yöntemler bulunmaktadır. Karar destek sistemleri (KDS) bilgisayar yardımı ile karar vericiler yardım eden bilgisayar destekli sistemler olarak tanımlanmaktadır. Mobil bilişim sistemleri günümüzde cep telefonlar (GSM), tablet ve kişisel dijital asistan (PDA) gibi cihazlardan oluşmaktadır. KDS sistemlerinde temel olarak karar vericiler bir önerme mantığı çerçevesinde kararlarını ifade ederler. Bu çalışmada KDS ile açık kaynak kodlu mobil sistemlerin beraber kullanımı ile afetlerde karar vericilere yardım etmeyi amaçlayan ve bir önerme mantığını içeren KDS algoritması tasarlanmıştır. Önerme mantığı büyük önermeler ile birlikte küçük önermelerin birlikte değerlendirilmesi ve sonuçların sillojist yaklaşım ile elde edilmesine dayanmaktadır. Bu önermeler açık kaynak tabanlı bilgisayar programlama ile kodlanmıştır. Geliştirilen yazılımda açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılmıştır. Sonuç olarak tasarlanan bu algoritma küçük bir mobil uygulama ölçeğinde denenmiş ve algoritmanın çalıştığı gözlenmiştir.Keywords
Afet, Afet Yönetimi, Mobil Bilişim, Karar Destek Sistemleri

Abstract

Natural or human-induced disasters, people's lives are suddenly interrupted the event that inflicts undesirable time. There are a variety of activities and methods to reduce the impact on people such as this events. Decision support systems (KDS) are defined as computer-aided systems that help decision makers with the help of the computer. Mobile information systems nowadays consist of devices such as mobile phones (GSM), tablets and personal digital assistant (PDA). In the KDS systems, the decision makers express their decisions within the framework of a suggestion logic. In this study, the KDS algorithm was designed with the use of KDS and open source mobile systems together with a suggestion logic to help decision makers in disasters. The logic of proposition is based on the evaluation of the small propositions together with the big propositions and the results obtained by the syllogist approach. These propositions are coded with open source-based computer programming. And then, open source software is used in developed software. As a result, this algorithm was designed in a small mobile application scale and it was observed that the algorithm was working.Keywords
Disaster, Disaster Management, Mobile Information, Decision Support Systems