INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MEDYA, TÜKETİME DAYALI YAŞAM TARZLARI, DAVRANIŞSAL TERCİHLER VE KREDİ KARTI KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER: REGÜLASYONUN TÜKETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİ)
(AN APPLİCATİON TO MEASURE THE EFFECTS OF THE RESTRİCTİONS IN THE INSTALLMENT SELLİNGS WİTH CREDIT CARDS, ON THE CONSUMPTİON LEVELS (THE EXAMPLE OF GÜMÜŞHANE) )

Author : Kurtuluş MERDAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 301-318
2993    1708


Summary

Kredi kartlarının nakit taşımadan, ödemeyi ekstre tarihine kadar erteleyerek ya da vadeye yayarak satın alma imkânı sağlaması toplam talebi desteklemekte; ayrıca para arzını arttırmaktadır. Ancak, son yirmi yılda çok sayıda kullanıcının bütçesini aşan borç yükü altına girmesi, tüketicilerin rasyonel tercih yapma yetisini baskılayan unsurlar bulunduğunu düşündürmektedir.

Bankaların arz eden tarafı oluşturduğu kredi kartları ve tüketici kredileri piyasası, eksik rekabet halinin tipik örneği olarak görülebilir. Eksik rekabet piyasalarının diğer bir örneği ise yayıncılıktır. Tekellerin egemen olduğu medya ve ticari kültürel ürünler piyasası, bankalarla eskisi kadar bütünleşik değildir. Buna karşın kreditör, reklam veren ve sponsor olarak bankalar, medya üzerinde halen güç sahibidir. Türkiye’de 1980 sonrası liberalleşme ve deregülasyon siyasaları sonucu ortaya çıkan bu bağlam, kültürel üretimi ve genel anlamda tüketim tercihlerini belli bir yöne kanalize etmiştir. Kredi kartı kullanımına yönelik düzenleme girişimleri, neo-liberalizmi ve başat kültürel üretimi hesaba katmadan başarı ummaktadır.

Kredi kartıyla gerçekleşen alışverişlerde Şubat 2014’de 9 taksitle sınırlandırılmış, Eylül 2016’da ise, sınırlandırma yaklaşımı korunmakla birlikte bir miktar gevşetilmesi gündeme gelmiştir. Bu çalışmada taksit sınırlandırılmasının tüketim toplumu içindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Gümüşhane il merkezinde harcamalarını kredi kartıyla gerçekleştiren tüketiciler oluşturmaktadır. Tüketicilere uygulanan anket formlarından 429’u geçerli sayılmıştır. Frekans dağılımları çıkarılan yanıtlara %95 güven aralığında güvenilirlik testleri yapılmış, daha sonra çapraz tablolara ki-kare ve Anova testleri uygulanarak anlamlılık düzeylerine bakılmıştır. Bulgular, taksitlendirmeye dönük düzenlemelerin, medyanın sunduğu kültür karşısında etkisinin azaldığını göstermektedir. Tüketiciler, medyadaki reklamların, tüketime dayalı yaşam tarzlarının ya da çevredeki örneklerin etkisiyle, fazla ihtiyaçları olmayan ürünleri satın aldıklarının ve borca girdiklerinin farkındadır. Bir başka sorun ise, düşük gelirli tüketicilerin, bütçeleri üzerindeki kontrollerini yitirmesi ve kredi kartına bağımlı hale gelmesidir. Sürekli borç içinde, tasarruf yapma olanağını yitiren tüketiciler açısından kredili satışlardaki vade sayısının azalması ya da artmasının etkisi oldukça sınırlıdır.Keywords
Kredi Kartları, Tüketim Toplumu, Yaşam Tarzları, Medya, Kültürel Üretim, Tüketici

Abstract

Enabling to purchase with postponing the payment until the date of extract, spreading the process terms or without carrying cash credit cards support the aggregate demand; moreover increase the money supply. However, the fact that, many consumers have undertaken debts exceeding their budgets, preoccupies there are reasons to hinder the consumer from the ability of making rational choices.

The market of consumer credits and credit cards which the suppliers part are embodided by the banks, could be seens as a typical example of imperfect competition. An other example of imperfect competion is publishing an media business. Media and cultural products market which is dominated by the monopolies is not so integrated with banking sector as before.  On the contrary, as creditors, sponsors and client of advertisers banks still has power over the media. Emerging with the liberalization and deregulation policies after 1980, this context has canalized cultural production and preferences of consumption into a certain orientation. Regulations on credit card usage has been expecting success without considering dominant cultural production and neo-liberalism.

The installment sellings payment dues have been limited with 9 terms in 2014 February then, the regulation were loosened lightly yet the limitation approach saved. The universe of your research Gümüşhane is the consumer creates center of the provincial center where credit card The consumers 429 of the survey forms were counted as valid, Reliability tests were carried on the extracted frequency distrubitions in a 95% confidenece interval then, Chi-square and Anova tests were applied on the cross tabs regarding significiance levels. Findings show that the effect of the regulations on the installment sellings decreases against the culture presenting by the communication media. Consumers are aware of the fact that they buy commodities of lesser need with the influence of advertisements on the media, consumer life styles or the samples encountered in the social environment then they go into debt. A further problem is that low-income consumers lose control over their budgets and become dependent on the credit cards. For the consumers who are constantly in debt and lost their ability of  saving, the effect of the decrease or increase in the terms of maturity on credit sales is rather limited.Keywords
Credit Cards, Consumer Society, Life-Styles, Media, Cultural Production, Consumer