INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONYA MODERN MİMARLIĞINA HİZMET EDENLER: ALİ CENAP ÖZKAŞIKÇI
(The ones who served Konya Modern Architecture: Ali Cenap Özkaşıkçı )

Author : Dicle AYDIN  & Sevim Gülen ÖZAKTAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2043-2054
1270    1359


Summary

Toplumların temel gereksinimlerine göre şekillenen ve var olan mimari eserler, ait oldukları yerlerin tarih içerisinde geçirdiği değişimleri yansıtarak, önemli bir rol oynamaktadırlar. Mimarlar ise bu eserlerin elde edilmesinde tasarlayan ve dönemin kültürel, ekonomik, sosyal şartlarını değerlendirerek bulunduğu bağlamla da ilişkili olarak binalar var eden, o toplumun tarihinde emeği olan meslek insanlarıdır. Bu bağlamda Mimar Ali Cenap Özkaşıkçı, Konya’nın mimarlık alanına modern, öncü ve yenilikçi eserleriyle damgasını vurmuş ve iz bırakmış şahsiyetlerdendir. Milliyetçi fikirlerle ortaya çıkan modernist, rasyonalist ve ulusalcı tasarım anlayışının, Türkiye mimarlığına yansımaları Cumhuriyetin ilanından sonra başlamış olsa da, Konya kenti için özellikle çağdaş ve batılı fikirlerle eğitim almış nitelikli mimarların 1950 yılı sonrası yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada tasarım dili ve mekân organizasyonu anlamında Konya Modern Mimarlığına katkıları olan Ali Cenap Özkaşıkçı’nın 1960’lı ve 1970’li yıllarda vermiş olduğu eserler incelenerek, mimari biçimlenmeler, yenilikler ve özgünlükler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.Keywords
Ali Cenap Özkaşıkçı, Konya, Konut, Modern Mimarlık

Abstract

The architectural artifacts, which are shaped according to the basic needs of societies, play an important role in the historical process by reflecting the changes in the history of the societies they belong to. The architects are the people who designed the works in the acquisition of these works, and evaluated the cultural, economic and social conditions of the period and created buildings in relation to the context in which they were found. Architect Ali Cenap Özkaşıkçı is one of the figures who left his mark with his modern, pioneering and innovative works in the field of architecture of Konya. Nationalists emerged with the idea of modernist, the rationalist and nationalist design concept, Turkey began after the proclamation of the Republic reflected in the architecture, though, to Konya city especially trained with contemporary and western ideas of qualified architects it has emerged with their work after 1950. In this study, the works of the Ali Cenap Özkaşıkçı, who contributed to the Modern Architecture of Konya, were studied in the 1960s and 1970s to investigate the architectural formations, innovations and originalities.Keywords
Ali Cenap Özkaşıkçı, Konya, House, Modern Architecture