INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞIR AİLELERİN ÇOCUKLARININ PSİKOSOSYAL SORUNLARI
(PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF CHİLDREN OF DEAF ADULTS(CODAs) )

Author : Fatmanur ALSANCAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2118-2129
946    708


Summary

Sağır ebeveynlerin çocuklarına coda (children of deaf adults) denmektedir. Codalar çocukluklarından başlayarak tüm yaşamları boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında gelen psikososyal sorunları saptamak amacıyla yapılan araştırmada 41 coda bireye ulaşılmıştır. Araştırma grubunu SAÇDER (Sağır Ailelerin Çocukları Derneği) üyeleri oluşturmuştur. Araştırma nitel ve nicel araştırma özelliklerini barındırmaktadır. Araştırma verileri 15 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında elde edilmiş ve SPSS ortamında analiz edilmiştir. Açık uçlu sorular betimleme yöntemiyle açıklanmıştır. Elde edilen verilerin sonucunda codaların kaygı durumları ve coda olmakla ilgili sorunları tespit edilmiştir. Codalar sağır ebeveynleri ile aile içi iletişimde anahtar rolü üstlenmekte, erken yaşta sorumluluklar almakta ve buna bağlı olarak çocukluk çağına ilişkin sorunlarla başetmekte güçlük çekmektelerdir. Bunun yanı sıra çift dilli olmak, işaret diline hakim olmak ve sorumluluk alarak güçlenmek coda olmanın avantajları olarak görülmektedir.Keywords
Coda, Sağır kültürü, Sağır Ebeveynler, Türk İşaret Dili

Abstract

Children of deaf adults are called coda. The Codas have faced various problems throughout their lives since childhood. In order to determine the psychosocial problems at the beginning of these problems, 41 coda individuals were reached in the study. The research group is members of SAÇDER (Association of Children of Deaf Parents). Research has qualitative and quantitative research methodologys. The data were collected between April 15 and May 1, 2018 and analyzed in the SPSS program. As a result of the obtained datas, problems related to the anxiety states of codas and to being codas have been identified. The Codas play a key role in dealing with deaf parents and in the family, taking early responsibilities. In addition to this, being coda is accepted as an advantage in terms of having bilingual, knowing sign language and being strengthened by taking responsibility.Keywords
Coda, Deaf Culture, Deaf Parents, Turkish Sign Language