INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA STRATEJİSİ OLARAK YENİLİĞİN KADEMELİ VE RADİKAL YENİLİKLER BAKIMINDAN ELE ALINMASI
(INNOVATION STRATEGY AS A COMPETITIVE ADVANTAGE AND THE REVIEW OF INNOVATION IN TERMS OF INCREMENTAL AND RADICAL INNOVATIONS )

Author : Emel CELEP    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3394-3408
986    876


Summary

Teknoloji alanında ivme kazanan değişim ve gelişmeler mal veya hizmetlerin yapısında ve tüketici tercihlerini karşılayabilme potansiyelinde önemli farklılıklara neden olmuştur. Bilişim teknolojileri ve benzeri gelişmelerle tüketiciler beklentilerini karşılayabilecek seçenekler hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Tüketicilerin eskiye oranla daha bilinçli bireyler haline gelmeleri rekabet ortamında faaliyette bulunan işletmelerin işini oldukça zorlaştırmıştır. Böyle bir ortamda işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmelerinde kilit unsurlardan birisi de yenilik yapmak olarak kabul edilebilir. İnternet ve benzer teknolojilerin gelişmesi, tüketicilerin yanısıra işletme faaliyetlerinde de önemli değişimlere neden olmakta, bu noktada işletme ve tüketiciler arası bire bir iletişimin kurulabilmesi, müşterilerin daha yakından tanınmasına ve memnuniyet sağlayacak ayrıcalıklı ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Son dönemlerde işletmelerin müşteriyi ve tüketicileri merkeze alan yaklaşımlara önem vermesi, mevcut mal ve hizmet sunumlarında yapılacak iyileştirmeler ve yenilikler konusunda işletmelere kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin rekabet ortamında başarılı olmak amacıyla kullanmış olduğu yenilik stratejileri kademeli ve radikal yenilikler şeklinde iki farklı boyutta ele alınacaktırKeywords
Rekabet, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü

Abstract

Accelerating change and development in the field of technology has led to important differences in the structure of goods and services and the potential to meet consumer preferences. With the help of information technology and other advances, consumers began to have much more information about the options that will meet their expectations. The fact that consumers become more conscious individuals than before made the businesses of the enterprises operating in the competitive environment quite difficult. In such an environment, one of the key elements for enterprises to achieve sustainable competitive advantage can be considered as innovation. The development of the Internet and similar technologies causes significant changes in the business activities as well as the consumers. At this point, the establishment of one-to-one communication between the enterprise and the consumer helps the customers to become more familiar and develop the privileged products that will provide satisfaction. In recent years, the importance of enterprises gives to take customers and consumers to the center, approaches and innovations in existing goods and services offerings provide convenience to businesses. In this study, it will be discussed the innovation strategies in order to succeed in the competitive environment of enterprises and it will be handled in two different sizes in the form of a incremental and radical innovationsKeywords
Competition, sustainable competitive advantage