INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİ İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(AN EVALUATION OF THE ENVIORONMENTAL POLICY INTEGRATION PRINCIPLE IN TURKEY )

Author : Duygu YILDIZ KARAKOÇ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2387-2400
592    482


Summary
Çevre sorunlarının ekosistemi tahrip edecek düzeye ulaşmasının farkına varılmasıyla çevre koruma düşüncesi uluslararası politikanın gündemine dâhil olmuş, aynı zamanda çevre politikasının teorik temelleri genişletilmiştir. Tartışmaların kalkınma ve çevre arasındaki dengenin gözetilmesine odaklanmasıyla sürdürülebilir gelişme fikri çevre politikasının temel ilkelerinden biri olmuş, bu ilkenin kuramsal altyapısı ise çevrenin diğer politikalara entegre edilmesini ifade eden çevre politikasının bütünleşmesi kavramıyla oluşturulmuştur. Bu kavram aynı zamanda çevre korumanın insan düşünce, davranış ve eylemlerinden hukuk kuralları, kültürel ve sosyal yapı gibi birçok alana içselleştirilmesini ifade eder. Bu bağlamda çalışmada çevre politikası bütünleşmesinin kavramsal ve içerik bakımından analizi yapılarak Türkiye’deki mevcut politikalara, kurumlara ve mevzuata yansıması tartışılacaktır.

Keywords
Çevre Politikasının Bütünleşmesi, Sürdürülebilir Gelişme, Holistik Yaklaşım

Abstract
With the realization that environmental problems reach the level that will destroy the ecosystem, the idea of environmental protection has been included in the agenda of international politics and at the same time the theoretical foundations of environmental policy have been expanded. The idea of sustainable development has been one of the basic principles of environmental policy with the focus of discussions on the balance between development and the environment, and the theoretical infrastructure of this principle has been constituted with the concept of environmental policy integration, which refers to the integration of the environment into other policies. This concept also refers to the internalization of environmental protection from human thought, behavior and actions to many areas such as legal rules, cultural and social structure. In this context, the conceptual and content analysis of environmental policy integration will be done and the reflection to the current policy, institutions and legislation in Turkey will be discussed in this paper.

Keywords
Environmental Policy Integration, Sustainable Development, Holistic Approach